JelenHaz
Szerda, 2019. május 22., 10.37

Egyházaink hírei

 
 
2018. november 15., 16.12
Csütörtök

„Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsid 10, 12–14.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 19-én, hétfőn, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén 7.30 és 17 órakor szentmisét celebrálnak. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

November 24-én, szombaton 8 órától 12 óráig szentségimádást tartanak. Az egyházközségben elhunyt Balázs-Csiki Margit (74), Fodor Ladislau (63), Nádasdi Árpád (75), Szvercsok Terézia (82).

 

Az arad-ségai római katolikus templomban megkeresztelték Sălăjan Dominicot. Az egyházközségben elhunyt Gerőcs Erzsébet (79), Mândruţău Margit (73), Takács Etelka (82) és Kacsor Mihály (88).

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton 11 órakor keresztelik meg Zabos Sugár Emesét. Az egyházközségben elhunyt Novák Ilona (82), id. Arros József (72) és Czeglédi Mária (89).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban szombaton 15 órakor keresztelik meg Barta Zalán Ábelt. Az egyházközségben elhunyt Terbe Ádám (96).

 

A lippai római katolikus templomból tegnap (csütörtökön) 17 órától Márton-napi lámpásmenetet szerveztek a Rekreációs Központig (volt Hadsereg Háza), ahol a résztvevő gyermekeket megvendégelték.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától istentiszteletet, hasonló alkalomra kerül sor 15 órától Majláthfalván. Aradon csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombatig naponta 18 órától evangelizációs estéket tart Horváth Levente kolozsvári teológiai tanár, aki igét hirdet a vasárnap délelőtti istentiszteleten is. Ugyancsak november 18-án, vasárnap 15 órától a gyülekezethez tartozó németszentpéteri gyülekezetben hálaadó ünnepi istentiszteletet tartanak az 5 éve felszentelt templomért. Aradon elhunyt Sándor Margit (80).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, szombaton 11 órától vallásórát, 12 órától kátéórát, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvrasándi evangélikus lutheránus gyülekezetben ma 18 órától ifjúsági alkalom, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11 órától gyülekezeti vallásóra, vasárnap 11 órától istentisztelet következik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 17 órától tiniklubot, szombaton 9.30 órától kátéórát, 11 órától vallásórát szerveznek. Vasárnap Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kiss László, gyülekezeti presbiter buzdít imára. Mind a délelőtti, mind a délután 5 órakor kezdődő istentiszteleten a hálaadás gondolata képezi az igeszolgálatok témáját.  Ez alkalommal Tóth Róbert vajdahunyadi lelkipásztor vezetésével kis szolgáló csoport látogat Aradra. Az igét a vendég lelkipásztor szólja. A délutáni istentisztelet után kedves, testvéri szeretetvendégségre kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségbenvasárnap Szent Erzsébet-napi gyűjtést szerveznek. Az adományokat a templomban kihelyezett perselybe lehet betenni.

A dévai városi római katolikus egyházközségbenszombaton temetik a 72 éves korában elhunyt Csiszér Árpádot.

A dévai református egyházközségben a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében keresztelik meg a lelkészcsalád ötödik gyermekét, Rátoni Lázárt.

A vajdahunyadi református egyházközségbenpénteken 14 órakor temetik az 54 éves korában elhunyt Szabó Csabát.

A szászvárosi református egyházközségbenvasárnap délután 16 órától, Tordoson 10 órától lesz istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségbenvasárnap 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás a közelgő advent alkalmából.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbene héten temették a 69 éves Guzrányi Imrét.

 

Krassó-Szörény

 

Ezüstmise Resicabányán

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánián november 25-én, vasárnap ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját ft. Pălie Veniamin plébános. A helyi templomban 17 órakor kezdődő szentmisén részt vesz Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök.

 

Országos Kolping-találkozó

A karánsebesi Kolping-központban november 17-én, szombaton kerül sor a Kolping-családok országos találkozójára. A rendezvény 8 órakor szentmisével kezdődik a helyi templomban, amelyet Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be.

 

 

Temes

Továbbképző a Marienheim házban

A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében ifjúsági csoportvezetőknek tartanak továbbképző tanfolyamot november 16–18. között a Marienheim ifjúsági házban. A kurzust jobbára azoknak a fiataloknak szervezik, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében.

 

XII. Nemzeti Katekétikai Kongresszus Budapesten

November 15–17. között Budapesten rendezik meg a XII. Nemzeti Katekétikai Kongresszust, amelynek fő témája az Eucharisztia, a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeinek fényében. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét ft. Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum aligazgatója, ft. Miklós Csaba majláthfalvi plébános és Burman Gabriella, a Temesvári Nikolaus Lenau Elméleti Líceum hittantanára képviseli.

 

Összefogás a nélkülözőkért

A temesvári egyházmegyében működő Caritas Szervezet idén is megszervezi az Egymillió csillag elnevezésű rendezvényt, amelynek Európa több országában, így Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, Svájcban már többéves hagyománya van. A rendezvény célja az összefogás, a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni harc, illetve az összetartozás szellemének erősítése. Mindezek látható jeleként a résztvevők gyertyákat gyújtanak a különböző közösségekben vagy épületeknél. A gyertyákért felajánlott összeget a Caritas Szervezetek a nélkülözők megsegítésére fordítják. Temesváron november 15-én, csütörtökön 18 órakor a szolidaritás apró lángjaival a szervezők a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai kimaradására szeretnék felhívni a társadalom figyelmét. Helyszín a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templom. Az eseményre a temesvári egyházmegyei Caritas Szervezet mindenkit szeretettel vár.

 

 

Szalvatoriánus jubileum

Dessewffy Sándor csanádi püspök kezdeményezésére 1898 őszén Temesváron letelepedtek az Isteni Üdvözítő Társasága (Societas Divini Salvatori – SDS), közismert néven szalvatoriánus rend első képviselői, akik a mehalai hívek pasztorációjában segédkeztek. A 120 éves évforduló alkalmából november 17-én, szombaton a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban jubileumi ünnepséget szerveznek. Az ünnepi vesperást 16 órakor Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspök celebrálja.

 

Szent Erzsébet-napi gyűjtés

Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje. Névünnepe alkalmából a temesvári egyházmegye templomaiban a Caritas Szervezet gyűjtést szervez, az adományokat pedig – a magyar királylány emberszeretetének, önfeláldozó segítőkészségének emlékére – a szegények, elesettek, rászorulók támogatására fordítják. A segíteni akarók idén november 18-án, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén az idősek és betegek gondozására ajánlja fel.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

·       A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániához tartozó paráci közösség november 19-én, Szent Erzsébet napján ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 13 órai kezdettel Msgr. Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.

·       November 19-én, hétfőn, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a gátaljai közösség a templomépítő elődökre emlékezik. Ft. Máthé Lóránd helyi plébános meghívására a búcsús szentmisét 10 órai kezdettel ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész, temesvár-józsefvárosi segédlelkész mutatja be.

 

Százötven éves a nagybecskereki székesegyház

A nagybecskereki egyházmegye lelkipásztorai és az ott élő hívek november 24-én, szombaton ünneplik a Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt székesegyház 150. évfordulóját. Excellenciás dr. Német László SVD nagybecskereki főpásztor meghívására a kiemelkedő eseményen részt vesz Excellenciás Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Excellenciás Roos Márton nyugalmazott püspök és ft. Laus Nikola püspöki irodaigazgató. Mint ismeretes, az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést követően az ősi csanádi egyházmegye három részre szakadt, így jött létre a három jogutód, a temesvári, szeged-csanádi és nagybecskereki testvéregyházmegye.

 

Világméretű szentségimádás

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, a NEK titkársága szentségimádást hirdet Krisztus Király ünnepének előestéjére, vagyis november 24-én román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak résztvevő plébániák, intézmények és magánszemélyek. A temesvári egyházmegyéből már több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a www.corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Templombúcsú a Belvárosban

A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 24-én, szombaton ünnepli. Msgr. Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására az ünnepi szentmisét 16 órai kezdettel ft. Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekkel megbízott püspöki helynök, a temesvár-józsefvárosi templom plébánosa mutatja be.

 

Hálaadó szentmise a székesegyházban

November 25-én, vasárnap 10 órakor a temesvári Szent György-székesegyházban Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök hálaadó szentmisét mutat be prof. dr. Walter Kindl székesegyházi karnagy 75. születésnapja alkalmából. Szentbeszédet mond Msgr. Dirschl Johann általános helynök.

 

 

Véget ér az egyházi év

Krisztus Király ünnepe – idén november 25-e – az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra.

             

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

·       Október 23-tól kezdődően 18.00 órától újra indult a felnőtt hittan román nyelven a temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében. November 20-án és 27-én, valamint december 4-én és 11-én a tízparancsolat tanítását mélyíthetik el a résztvevők. Az előadásokat ft. Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, ft. Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Tari M. Böbe schönstatti nővér tartja.

·       November folyamán, a vasárnapi szentmisék keretében tematikus szentbeszédek hangzanak el a négy sarkalatos erényről: okosság, erősség, igazságosság és mértékletesség. A szentmisék programja a következő: 9 órakor román nyelven, 10 órakor német nyelven és 11.30 órakor magyar nyelven.

·       A plébániaközpont közösségi termében november 17-én, szombaton 11 órától gyermektalálkozóra és énekpróbára várják a gyerekeket. A találkozó témája: Mikor vagyok erős? Vasárnap 11.30 órától ifjúsági szentmise lesz. Ugyancsak vasárnap 18 órakor családos találkozót tartanak román nyelven.

·       Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére tavaly tartották meg első alkalommal a Szegények Világnapját az évközi 33. vasárnapon. Idén ez a nap november 18-ra esik. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi plébánián november 12–25. között tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt élelmiszert a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonába, valamint az egyházmegyei Caritas által működtetett temesvári Pater Jordan éjjeli menedékhelyre juttatják el.


Unitárius istentisztelet

November 18-án, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor a temesvári evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). Igét hirdet Koppándi Zoltán a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkipásztora.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'