Csütörtök, 2017. október 19., 08.24

Hitélet

Csütörtök, 2016. június 16., 15.29 (0 hozzászólás)
„Népének erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké!” (Zsolt. 27, 8–9.) »

Csütörtök, 2016. június 09., 15.57 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templom patrónusa, Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban, gazdag szülők gyermekeként. »

Csütörtök, 2016. június 09., 15.56 (0 hozzászólás)
„Tudjuk, hogy az ember nem a törvény tettei alapján igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért mi is elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hit által igazuljunk meg, és ne a törvény cselekedetei által, amelyek senkit sem tehetnek igazzá.” (Gal. 2, 16) »

Csütörtök, 2016. június 02., 19.18 (0 hozzászólás)
„Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5. Mózes 30, 19) »

Csütörtök, 2016. június 02., 15.21 (0 hozzászólás)
„Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, és az Isten is benne marad.” (1 Ján. 4, 16.) »

P. Blénesi Róbert első szentáldozásban részesíti a gyermekeket
Hétfõ, 2016. május 30., 10.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi katolikus templomban 10.30 órakor megtartott plébániai nagymisén, szentbeszédében p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök az első szentáldozás fontosságát ecsetelte. »

A tegnapi fogadalmi körmeneten újra eleget tettünk az őseink által tett felvállalásnak
Vasárnap, 2016. május 29., 14.51 (0 hozzászólás)
Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 9 órakor kezdődött szentmisén került sor a hagyományos fogadalmi körmenetre, amit az Aradon utoljára 1768-ban pusztított pestisjárványtól történt megszabadulás emlékére, az őseink által tett fogadalom értelmében szerveztek. »

Péntek, 2016. május 27., 16.45 (0 hozzászólás)
„Bizony mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr.” (Mk. 11, 23, 24.) »

P. Blénesi Róbert a magasba emelet Oltáriszentséggel áldást kér a hívekre és a városra
Csütörtök, 2016. május 26., 17.56 (0 hozzászólás)
„Úrnapi körmenet: az Eucharisztia iránti tisztelet nyilvános kifejezése. – 1274/79: Kölnben vezették be, s a 14. században sok német városban elterjedt. Célja kettős volt: hitvallás az eretnekekkel szemben, illetve Krisztus felmutatása világnak és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. »

(Fotó: http://uj.katolikus.hu)
Péntek, 2016. május 20., 17.15 (0 hozzászólás)
Erdő Péter bíboros: „Hajlamosak vagyunk arra, hogy vallásosak legyünk, de hívők nem!” »

Csütörtök, 2016. május 19., 17.49 (0 hozzászólás)
„Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehessünk.” (Róm. 5, 1–2.) »

A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége
Kedd, 2016. május 17., 17.09 (0 hozzászólás)
Az Újszövetségben a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2, 1–13). »

Simon András lelkipásztor igen elérzékenyült a fia, András alámerítésekor
Vasárnap, 2016. május 15., 17.37 (0 hozzászólás)
Amint azt a pénteki Hitélet rovatunkban előre jeleztük, az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődött istentiszteleten újtestamentumi bemerítésre került sor. »

A Hármashalom Oltár előtt idén is alaposan belengettek tábláikkal és zászlaikkal az anyaországi zarándokok
Vasárnap, 2016. május 15., 16.40 (0 hozzászólás)
A pünkösdöt – a kereszténység harmadik (a húsvét és karácsony után) legnagyobb ünnepét – megelőző szombaton kerül sor hagyományosan a csíksomlyói búcsúra, a Kárpát-medence legnagyobb mérető vallási ünnepére. »

Péntek, 2016. május 13., 16.15 (0 hozzászólás)
„Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és veszitek a szentlélek ajándékát” (ApCsel 2, 37) »

Péntek, 2016. május 13., 16.14 (0 hozzászólás)
„Ha ti, gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik Tőle kérik.” Lukács 11, 13. »

Csütörtök, 2016. május 12., 16.13 (0 hozzászólás)
Az Irgalmasság évében találkozzunk az irgalom nagy szentjével, Árpádházi Szent Erzsébettel! »

Csütörtök, 2016. május 12., 16.12 (0 hozzászólás)
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így: Abba, Atya!” (Róm. 8, 14–15.) »

Az Aradi Egyházmegye csapatai
Csütörtök, 2016. május 05., 18.03 (0 hozzászólás)
A Királyhágó-melléki Református Egyházkerületben immár ötödik alkalommal szervezték meg a Kopácsi István nevét viselő egyháztörténeti vetélkedőt. »

Csütörtök, 2016. május 05., 16.43 (0 hozzászólás)
„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istennek igéje örökre megmarad.” (Ézsaiás 40, 8) »

Csütörtök, 2016. május 05., 16.42 (0 hozzászólás)
A Lélek és az Egyház, mint jegyes hív:” Jöjj el! Aki hallja, az is hívjon: jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön. »

A búcsúi szentmisét 16 pap és egyházi méltóság tisztelte meg jelenlétével, középen a fő celebráns, ft. Augustinov György kanonok
Kedd, 2016. május 03., 16.09 (0 hozzászólás)
Szombaton 10.30 órától tartották a Szent József, a munkás nevére felszentelt Mosóczy-telepi katolikus templom búcsúünnepségét. »

Csütörtök, 2016. április 28., 18.26 (0 hozzászólás)
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, Hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk Nála.” (Ján. 14, 23.) »

Csütörtök, 2016. április 28., 18.25 (0 hozzászólás)
Jézus Krisztus a Bethesda tavánál járt, és egy harmincnyolc éve betegségben szenvedő emberrel találkozott. A betegek sokasága várta az angyal megjelenését, hogy felkavarja a vizet és, aki először lépett be a vízbe, azonnal meggyógyulva távozott onnan. »

Az oltárnál a nuncius Excellenciás Roos Márton megyés püspökkel
Vasárnap, 2016. április 24., 17.20 (0 hozzászólás)
Dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius vasárnap a Marosi Főesperességben folytatta látogatását, ahol délelőtt az arad-belvárosi templomban celebrált ünnepélyes szentmisét. A Szentatya képviselőjét Excellenciás Roos Márton megyés püspök köszöntötte, mutatta be a híveknek magyarul, németül és románul. »

Őexcellenciája dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius szentmisét celebrál a temesvári székesegyházban
Vasárnap, 2016. április 24., 17.18 (0 hozzászólás)
A Temesvári Egyházmegye vendége volt dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius Excellenciás Roos Márton megyés püspök meghívására április 23-án és 24-én egyházmegyénkbe látogatott Őexcellenciája dr. Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. »

Csütörtök, 2016. április 21., 17.18 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” (Ján. 13, 34.) »

Péntek, 2016. április 15., 16.20 (0 hozzászólás)
Ezzel a címmel jeles eseményre kerül sor április 17-én, vasárnap az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezetben. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.hirtv.hu