Vasárnap, 2018. október 21., 15.07

Hitélet

Bérmáló, felkészítők és bérmáltak közös csoportképe az oltár előtt
Vasárnap, 2018. július 01., 17.19 (0 hozzászólás)
Ma a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepi szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában 25 fiatal, illetve p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök társaságában msgr. Johann Dirschl püspöki helynök is bevonult. »

Péntek, 2018. június 29., 18.20 (0 hozzászólás)
A pécskai római katolikus templomban ma keresztelik meg Borsos Júliát és Borsos Henriettát. Az egyházközségben elhunyt Horváth István (66). »

Áldottak örömteli találkozása (Mariotto Albertinelli, 1503)
Csütörtök, 2018. június 28., 18.14 (0 hozzászólás)
Sarlós Boldogasszony ünnepén a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. »

Csütörtök, 2018. június 28., 18.13 (0 hozzászólás)
„És a pokolban felemelé az ő szemeit, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.” / Lukács 16, 23./ »

Csütörtök, 2018. június 28., 15.50 (0 hozzászólás)
„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát.” ( 2Kor 8, 7–9.) »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
Szeretettel meghívjuk a nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a testvér-nőszövetségeket a Királyhágó-melléki Református Nőszövetség XIX. Konferenciájára, amelyet 2018. július 14-én a Kisperegi Református Egyházközség templomában tartunk (Peregu Mic, nr. 321, jud. Arad, tel.: 0788/077-471). »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.” (ApCsel 13, 24–25.) »

Msgr. Johann Dirschl püspöki helynök az eléje járuló fiataloknak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét
Vasárnap, 2018. június 17., 16.11 (0 hozzászólás)
Szombaton az arad-mikelakai római katolikus templomban 10 órától tartották a bérmálási szentmisét, ahol ft. Balogh László plébános magyarul és románul köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt, a ft. és ns. Király Árpád marosi főesperessel, arad-ségai plébánossal megjelent paptestvéreket, a bérmálásra várakozó fiatalokat, a templomot megtöltő híveket. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.27 (0 hozzászólás)
Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt – mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.25 (0 hozzászólás)
„...én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” /János ev. 10, 10b./ »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.22 (0 hozzászólás)
„Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.” (2 Kor 5, 10.) »

Csütörtök, 2018. június 07., 16.09 (0 hozzászólás)
„Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít..” (2Kor 4, 13–14.) »

Csaba testvér kősziklára, az isteni gondviselésre építette fel a dévai Szent Ferenc Alapítvány 83 gyermekotthonát
Csütörtök, 2018. június 07., 10.00 (0 hozzászólás)
P. Böjte Csaba ferences szerzetessel, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökével a kisiratosi gyermeknapot felvezető szentmise után elbeszélgettünk a prédikációban elhangzott pozitívumokról, az önzetlen szeretetről, illetve az erdélyi magyarságot érintő sarkalatos kérdésekről. »

A felkoszorúzott feszület, illetve az Oltáriszentség nyomában énekelve, imádkozva idén is megkerülték a Szentháromság-szobrot
Vasárnap, 2018. június 03., 19.44 (0 hozzászólás)
Aradon éppen 250 éve történt, hogy az utolsó pestisjárványtól való megszabaduláskor, 1768-ban a város vezetői megfogadták: a főtéren szobrot állítanak a Szentháromság tiszteletére és az Úrnapja utáni vasárnap minden évben körmenettel adnak hálát a pusztító járványtól történt megszabadulásért. »

Minden oltárnál felolvastak, imádkoztak, énekeltek, majd áldás következett
Vasárnap, 2018. június 03., 19.29 (0 hozzászólás)
Csütörtökön Krisztus szent szíve és vére ünnepén, úrnapján a 10.30 órakor az arad-belvárosi római katolikus templomban kezdődött nagymise végén körmenetet tartottak. »

A plébános első szentáldozásban részesítette a gyermekeket
Vasárnap, 2018. június 03., 19.27 (0 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában vonult be az első szentáldozásra készülő hét gyermek. »

Az ünnepi szentbeszédben a mindennapokban követett szentháromságos élet fontosságát emelték ki
Szerda, 2018. május 30., 20.06 (0 hozzászólás)
Nyárias időben, kellemes hangulatban telt az idei pécskai templombúcsú, amelynek kétnapos programját ezúttal is a plébánia és a helyi Kolping Család szervezte, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács támogatásával. »

Elsőáldozók Szászvároson
Szerda, 2018. május 30., 19.42 (0 hozzászólás)
Május 27-én Szászvároson egy gyereket megkereszteltünk és 10 harmadikos diákunk első áldozáshoz járult. »

Péntek, 2018. május 25., 14.24 (0 hozzászólás)
A hétvégén szervezi meg a pécskai római katolikus plébánia és a Kolping család, a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács támogatásával, a pécskai templom búcsúját. »

Csütörtök, 2018. május 24., 19.13 (0 hozzászólás)
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm. 8, 14–16.) »

A Hármashalom-oltár előtt sok vendég foglalt helyet
Szombat, 2018. május 19., 06.00 (0 hozzászólás)
Péntektől hétfőig került sor a világ magyarságának legnagyobb zarándokhelyévé vált csíksomlyói Mária-búcsúnak a megszervezésére, aminek a programja pénteken délután a keresztalják fogadásával indult, majd 19 órától szentmisére került sor szentbeszéddel a kegytemplomban. Ugyanott éjszakai virrasztást tartottak. »

Csütörtök, 2018. május 17., 16.44 (0 hozzászólás)
„A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1 Kor 12, 12–13.) »

fotó: Csatlós Eszter
Szerda, 2018. május 16., 17.32 (0 hozzászólás)
A hit és keresztény identitás kérdését járták körül a dévai református gyülekezet május 12-én megtartott csendesnapján.  »

Máriaradnai kegytemplom
Péntek, 2018. május 11., 18.13 (0 hozzászólás)
Május 19-én, szombaton 11 órától szentmise a Hegyvidéki Főesperesség zarándokai számára Excellenciás Miguel Maury Buendia pápai nuncius és Excellenciás Roos Márton megyés püspök koncelebrációjával. 18 órától magyar–román nyelvű szentmise, 19 órától horvát nyelvű szentmise, majd májusi ájtatosság a Szűzanya tiszteletére. »

Péntek, 2018. május 11., 17.44 (0 hozzászólás)
Excellenciás Msgr. Miguel Maury Buendía bukaresti apostoli nuncius látogatása a temesvári egyházmegyében, 2018. május 18–20-án. »

Csütörtök, 2018. május 10., 16.59 (0 hozzászólás)
A Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt lippai római katolikus templom búcsúünnepségét vasárnap szervezik meg. »

Máriaradnai kegytemplom
Csütörtök, 2018. május 10., 15.57 (0 hozzászólás)
„Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4, 1–3.) »

Kiss László karvezetőt választották presbiterré
Kedd, 2018. május 08., 17.45 (0 hozzászólás)
Az Úr népének mindig voltak Istentől rendelt vezetői. Az Ószövetségben olvassuk, hogy Mózest elöljárók segítették a bíráskodás munkájában (2Móz. 18) Az újszövetségi gyülekezetben is megtaláljuk a közösség vezetőit. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'