Csütörtök, 2018. március 22., 21.47

Hitélet

Csütörtök, 2017. június 08., 17.11 (0 hozzászólás)
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa üdvözüljön a világ.” (Ján. 16, 17.) »

A két lelkipásztor és a diakónus a páronként előttük térdelő, bemerített fiatalokra Isten áldását kérték
Kedd, 2017. június 06., 17.14 (0 hozzászólás)
Amint azt a pénteki Hitélet rovatunkban is meghirdettük, vasárnap 10 órától, az arad-kisszentmiklósi magyar baptista gyülekezet új templomában tartotta az újszövetségi, bemerítési istentiszteletet. »

Ft. Heinrich József celebrálta az ünnepi szentmisét
Hétfõ, 2017. június 05., 16.51 (0 hozzászólás)
A Rózsafűzér áldásával kezdődött a pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise Óteleken, amelyet ft. Heinrich József esperes celebrált a helyi római katolikus templomban. »

Csütörtök, 2017. június 01., 16.49 (0 hozzászólás)
„Krisztus Jézusban az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef. 2, 21–22) »

Csütörtök, 2017. június 01., 16.46 (0 hozzászólás)
„A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben, mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük.” (1 Kor. 12, 4–7.) »

Zarándokok integetnek a csíksomlyói búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonaton a budapesti Nyugati pályaudvaron 2017. június 1-jén. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Csütörtök, 2017. június 01., 16.37 (0 hozzászólás)
Elindult a csíksomlyói búcsúba a Boldogasszony zarándokvonat csütörtök reggel a budapesti Nyugati pályaudvarról. A négynapos útra induló több mint ezer zarándokot Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára búcsúztatta, és a zarándoklat lelki vezetője, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg. »

Hétfõ, 2017. május 29., 17.57 (0 hozzászólás)
Pünkösd ünnepe alkalmából vasárnap, június 4-én délután 5 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). »

A 20 első szentáldozót a háttérben lévő p. Blénesi Róbert plébános p. Huszka György testvér segítségével készített fel
Vasárnap, 2017. május 28., 18.40 (0 hozzászólás)
Vasárnap a szülőkkel, a hozzátartozókkal és hívekkel zsúfolásig megtelt arad-belvárosi katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött ünnepélyes szentmisén a padsorok előtt elhelyezett székeken 15, fehér ünneplőbe öltözött leányka és 5, ugyancsak ünnepi öltözékben lévő fiúcska várt az első szentáldozásra. »

A hat konfirmandus az úrasztalával szembeni első padsorban foglalt helyet
Vasárnap, 2017. május 28., 15.59 (0 hozzászólás)
Ma az arad-belvárosi, zsúfolásig megtelt református templomban 10 órakor a lelkész-házaspár nyomában a konfirmandusok ünnepélyes bevonulásával kezdődött az istentisztelet. »

Csütörtök, 2017. május 25., 16.37 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok és örül majd szívetek.” (Ján. 14–18.) »

A döntésben megerősödve
Csütörtök, 2017. május 25., 06.00 (0 hozzászólás)
Húsvét nyolcadában, április 22-én, szombaton a Szent György székesegyházban Excellenciás Roos Márton megyés püspök kézrátétele és imája által áldozópappá szentelte Váncsa Csaba Tibor diakónust. »

Szerda, 2017. május 24., 18.45 (0 hozzászólás)
„...Vesztek erőt minekutána eljő a Szentlélek reátok és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld mindvégső határáig...” Ap. Csel.1, 4–11. (9) »

A bemerítés után átöltözött, letérdelt új gyülekezeti tagok fejére tett kézzel, egyenként áldást mondtak a lelkipásztorok
Hétfõ, 2017. május 22., 16.30 (0 hozzászólás)
Amint azt előzetesen meghirdettük, az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap 10 órakor kezdődött ünnepi istentiszteleten újtestamentumi bemerítést tartottak. »

Téglából csodálatosan felújították a mellvéd árkádjait is
Hétfõ, 2017. május 22., 16.20 (0 hozzászólás)
Őrizd a várat!, címmel többször is leközöltük a meghívót, miszerint a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület szombaton, a nagyváradi várban, Református Egységnapot szervezett. »

Péntek, 2017. május 19., 15.25 (0 hozzászólás)
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (Lukács 13, 24) Jézus Krisztus egyszer Jeruzsálem fele halaladva megállt a falvakban tanította a népet. »

Csütörtök, 2017. május 18., 17.38 (0 hozzászólás)
Jézus így szólt: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat! Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. (János 14, 15–16) »

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia a reformáció 500. évében
Csütörtök, 2017. május 18., 17.34 (0 hozzászólás)
A reformáció ötszázadik esztendejében a legfiatalabb és legkisebb létszámú Aradi Református Egyházmegyében is ünnepségsorozatokkal emlékezünk meg Isten gondviselő oltalmáról, mellyel fél évszázada igazgatja életünk kiteljesedését hitünk megélése által. »

Reformációs témájú karikatúra kiállítás a Forradalom Emlékmúzeumában
Kedd, 2017. május 16., 17.43 (0 hozzászólás)
Az 1989-es Forradalom Emlékmúzeumában május 13-án, szombaton rendhagyó kiállítás nyílt meg RE(DE)FORMATIO 500, semper reformanda 95 karikatúrában címmel. »

A lelkészek megáldják az ökumenikus rendezvény résztvevőit
Kedd, 2017. május 16., 17.37 (0 hozzászólás)
Reformáció a Bánságban címmel, május 14-én, vasárnap a temesvári evangélikus templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet és megemlékezést a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. »

A központ ökumenikus szárnyának felavatása (F épület) (Pataki-fotók)
Kedd, 2017. május 16., 17.35 (0 hozzászólás)
A vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében 18. születésnapját ünnepelte a temesvári Új Ezredév református gyülekezet, amely 1999 március 29-én jött létre Gazda István kinevezett lelkipásztor vezetésével. »

Kedd, 2017. május 16., 16.29 (0 hozzászólás)
Vasárnap, május 21-én délelőtt 10 órától újtestamentumi bemerítésre kerül sor az arad-belvárosi baptista gyülekezetben, amikor a hitükről nyilvánosan bizonyságot tevő lelkek, alámerítéses keresztségben vallják meg, hogy Jézus Krisztus életpéldáját követik ezen a téren is. »

A felkoszorúzott feszület nyomában 17 pap és egyházi méltóság vonult be az ezüstmisére
Hétfõ, 2017. május 15., 17.22 (2 hozzászólás)
Amit azt a Hitélet rovatunkban is közöltük, a kisjenői római katolikus templomban vasárnap 17 órától tartotta ezüstmiséjét ft. Groza Dániel plébános. »

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!
Péntek, 2017. május 12., 16.58 (0 hozzászólás)
Az öt solának (református hittételnek) jegyében zajlott Déván a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett egyházmegyei csendes nap, melyre mintegy háromszázan jöttek el a térség kisebb-nagyobb gyülekezeteiből. »

A búcsúi szentmisét megtisztelték az aradi paptestvérek
Csütörtök, 2017. május 11., 17.36 (0 hozzászólás)
Az elmúlt vasárnap tartották a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji katolikus templom búcsúünnepségét, amely előtt a Nők a Nőkért Gizella Egyesület tagjai, kinyomtatott Gizzella-imádságot osztottak ki a templomot megtöltő hívek között. »

Lukácsovits Magda elhunyt, halhatatlanná vált
Csütörtök, 2017. május 11., 17.34 (0 hozzászólás)
Május 7-én, a Boldog Gizella búcsú ünnepén, mindenki, aki a búcsún részt vett, imádkozott – halála előtt pár órával – Lukácsovits Magdáért, akinek a munkája ékesíti az első magyar királyné tiszteletére felszentelt arad-gáji katolikus templomot. »

Csütörtök, 2017. május 11., 17.33 (0 hozzászólás)
„Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az Atyához, csak általam.” (Ján. 14, 6.) »

Az új orgonát dr. Garai Zsolt orgonaművész szólaltatta meg
Hétfõ, 2017. május 08., 18.22 (0 hozzászólás)
A zene Isten ajándéka az ember számára. A Jézus Krisztus áldozatával kegyelmet nyert ember szíve, telve van hálával, aminek hangot is ad énekben, zenében, amely viszont nem ér véget e földi lét befejeztével, átível az öröklétbe is. »

Péntek, 2017. május 05., 17.20 (0 hozzászólás)
„ …Igazad van, Uram! – válaszolt az asszony. – De még a kutyáknak is jut valami maradék gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így felelt: Asszony, milyen nagy hited van! Legyen úgy, ahogy kívánod! – és abban az órában meggyógyult a leánya.” Máté 15, 21–28. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu