JelenHaz
Csütörtök, 2019. június 27., 04.05

Hitélet

Áldottak örömteli találkozása (Mariotto Albertinelli, 1503)
Csütörtök, 2018. június 28., 18.14 (0 hozzászólás)
Sarlós Boldogasszony ünnepén a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. »

Csütörtök, 2018. június 28., 18.13 (0 hozzászólás)
„És a pokolban felemelé az ő szemeit, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.” / Lukács 16, 23./ »

Csütörtök, 2018. június 28., 15.50 (0 hozzászólás)
„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát.” ( 2Kor 8, 7–9.) »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
Szeretettel meghívjuk a nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a testvér-nőszövetségeket a Királyhágó-melléki Református Nőszövetség XIX. Konferenciájára, amelyet 2018. július 14-én a Kisperegi Református Egyházközség templomában tartunk (Peregu Mic, nr. 321, jud. Arad, tel.: 0788/077-471). »

Csütörtök, 2018. június 21., 04.00 (0 hozzászólás)
„Föllépése előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: Nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.” (ApCsel 13, 24–25.) »

Msgr. Johann Dirschl püspöki helynök az eléje járuló fiataloknak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét
Vasárnap, 2018. június 17., 16.11 (0 hozzászólás)
Szombaton az arad-mikelakai római katolikus templomban 10 órától tartották a bérmálási szentmisét, ahol ft. Balogh László plébános magyarul és románul köszöntötte msgr. Johann Dirschl püspöki helynököt, a ft. és ns. Király Árpád marosi főesperessel, arad-ségai plébánossal megjelent paptestvéreket, a bérmálásra várakozó fiatalokat, a templomot megtöltő híveket. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.27 (0 hozzászólás)
Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt – mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt. »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.25 (0 hozzászólás)
„...én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” /János ev. 10, 10b./ »

Csütörtök, 2018. június 14., 16.22 (0 hozzászólás)
„Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.” (2 Kor 5, 10.) »

Csütörtök, 2018. június 07., 16.09 (0 hozzászólás)
„Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít..” (2Kor 4, 13–14.) »

Csaba testvér kősziklára, az isteni gondviselésre építette fel a dévai Szent Ferenc Alapítvány 83 gyermekotthonát
Csütörtök, 2018. június 07., 10.00 (0 hozzászólás)
P. Böjte Csaba ferences szerzetessel, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökével a kisiratosi gyermeknapot felvezető szentmise után elbeszélgettünk a prédikációban elhangzott pozitívumokról, az önzetlen szeretetről, illetve az erdélyi magyarságot érintő sarkalatos kérdésekről. »

A felkoszorúzott feszület, illetve az Oltáriszentség nyomában énekelve, imádkozva idén is megkerülték a Szentháromság-szobrot
Vasárnap, 2018. június 03., 19.44 (0 hozzászólás)
Aradon éppen 250 éve történt, hogy az utolsó pestisjárványtól való megszabaduláskor, 1768-ban a város vezetői megfogadták: a főtéren szobrot állítanak a Szentháromság tiszteletére és az Úrnapja utáni vasárnap minden évben körmenettel adnak hálát a pusztító járványtól történt megszabadulásért. »

Minden oltárnál felolvastak, imádkoztak, énekeltek, majd áldás következett
Vasárnap, 2018. június 03., 19.29 (0 hozzászólás)
Csütörtökön Krisztus szent szíve és vére ünnepén, úrnapján a 10.30 órakor az arad-belvárosi római katolikus templomban kezdődött nagymise végén körmenetet tartottak. »

A plébános első szentáldozásban részesítette a gyermekeket
Vasárnap, 2018. június 03., 19.27 (0 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 10.30 órakor kezdődött szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában vonult be az első szentáldozásra készülő hét gyermek. »

Az ünnepi szentbeszédben a mindennapokban követett szentháromságos élet fontosságát emelték ki
Szerda, 2018. május 30., 20.06 (0 hozzászólás)
Nyárias időben, kellemes hangulatban telt az idei pécskai templombúcsú, amelynek kétnapos programját ezúttal is a plébánia és a helyi Kolping Család szervezte, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács támogatásával. »

Elsőáldozók Szászvároson
Szerda, 2018. május 30., 19.42 (0 hozzászólás)
Május 27-én Szászvároson egy gyereket megkereszteltünk és 10 harmadikos diákunk első áldozáshoz járult. »

Péntek, 2018. május 25., 14.24 (0 hozzászólás)
A hétvégén szervezi meg a pécskai római katolikus plébánia és a Kolping család, a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács támogatásával, a pécskai templom búcsúját. »

Csütörtök, 2018. május 24., 19.13 (0 hozzászólás)
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm. 8, 14–16.) »

A Hármashalom-oltár előtt sok vendég foglalt helyet
Szombat, 2018. május 19., 06.00 (0 hozzászólás)
Péntektől hétfőig került sor a világ magyarságának legnagyobb zarándokhelyévé vált csíksomlyói Mária-búcsúnak a megszervezésére, aminek a programja pénteken délután a keresztalják fogadásával indult, majd 19 órától szentmisére került sor szentbeszéddel a kegytemplomban. Ugyanott éjszakai virrasztást tartottak. »

Csütörtök, 2018. május 17., 16.44 (0 hozzászólás)
„A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1 Kor 12, 12–13.) »

fotó: Csatlós Eszter
Szerda, 2018. május 16., 17.32 (0 hozzászólás)
A hit és keresztény identitás kérdését járták körül a dévai református gyülekezet május 12-én megtartott csendesnapján.  »

Máriaradnai kegytemplom
Péntek, 2018. május 11., 18.13 (0 hozzászólás)
Május 19-én, szombaton 11 órától szentmise a Hegyvidéki Főesperesség zarándokai számára Excellenciás Miguel Maury Buendia pápai nuncius és Excellenciás Roos Márton megyés püspök koncelebrációjával. 18 órától magyar–román nyelvű szentmise, 19 órától horvát nyelvű szentmise, majd májusi ájtatosság a Szűzanya tiszteletére. »

Péntek, 2018. május 11., 17.44 (0 hozzászólás)
Excellenciás Msgr. Miguel Maury Buendía bukaresti apostoli nuncius látogatása a temesvári egyházmegyében, 2018. május 18–20-án. »

Csütörtök, 2018. május 10., 16.59 (0 hozzászólás)
A Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt lippai római katolikus templom búcsúünnepségét vasárnap szervezik meg. »

Máriaradnai kegytemplom
Csütörtök, 2018. május 10., 15.57 (0 hozzászólás)
„Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4, 1–3.) »

Kiss László karvezetőt választották presbiterré
Kedd, 2018. május 08., 17.45 (0 hozzászólás)
Az Úr népének mindig voltak Istentől rendelt vezetői. Az Ószövetségben olvassuk, hogy Mózest elöljárók segítették a bíráskodás munkájában (2Móz. 18) Az újszövetségi gyülekezetben is megtaláljuk a közösség vezetőit. »

Vasárnap, 2018. május 06., 08.00 (0 hozzászólás)
„Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! Azután monda a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány.” Jn.19, 26–27. »

Csütörtök, 2018. május 03., 16.53 (0 hozzászólás)
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (1Jn 4, 7–10.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'