Fölszálott a páva

JelenHaz
Hétfõ, 2019. október 21., 22.59

Hitélet

A Hármashalom-oltár előtt sok vendég foglalt helyet
Szombat, 2018. május 19., 06.00 (0 hozzászólás)
Péntektől hétfőig került sor a világ magyarságának legnagyobb zarándokhelyévé vált csíksomlyói Mária-búcsúnak a megszervezésére, aminek a programja pénteken délután a keresztalják fogadásával indult, majd 19 órától szentmisére került sor szentbeszéddel a kegytemplomban. Ugyanott éjszakai virrasztást tartottak. »

Csütörtök, 2018. május 17., 16.44 (0 hozzászólás)
„A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” (1 Kor 12, 12–13.) »

fotó: Csatlós Eszter
Szerda, 2018. május 16., 17.32 (0 hozzászólás)
A hit és keresztény identitás kérdését járták körül a dévai református gyülekezet május 12-én megtartott csendesnapján.  »

Máriaradnai kegytemplom
Péntek, 2018. május 11., 18.13 (0 hozzászólás)
Május 19-én, szombaton 11 órától szentmise a Hegyvidéki Főesperesség zarándokai számára Excellenciás Miguel Maury Buendia pápai nuncius és Excellenciás Roos Márton megyés püspök koncelebrációjával. 18 órától magyar–román nyelvű szentmise, 19 órától horvát nyelvű szentmise, majd májusi ájtatosság a Szűzanya tiszteletére. »

Péntek, 2018. május 11., 17.44 (0 hozzászólás)
Excellenciás Msgr. Miguel Maury Buendía bukaresti apostoli nuncius látogatása a temesvári egyházmegyében, 2018. május 18–20-án. »

Csütörtök, 2018. május 10., 16.59 (0 hozzászólás)
A Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt lippai római katolikus templom búcsúünnepségét vasárnap szervezik meg. »

Máriaradnai kegytemplom
Csütörtök, 2018. május 10., 15.57 (0 hozzászólás)
„Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef 4, 1–3.) »

Kiss László karvezetőt választották presbiterré
Kedd, 2018. május 08., 17.45 (0 hozzászólás)
Az Úr népének mindig voltak Istentől rendelt vezetői. Az Ószövetségben olvassuk, hogy Mózest elöljárók segítették a bíráskodás munkájában (2Móz. 18) Az újszövetségi gyülekezetben is megtaláljuk a közösség vezetőit. »

Vasárnap, 2018. május 06., 08.00 (0 hozzászólás)
„Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! Azután monda a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány.” Jn.19, 26–27. »

Csütörtök, 2018. május 03., 16.53 (0 hozzászólás)
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (1Jn 4, 7–10.) »

Szerda, 2018. május 02., 19.02 (0 hozzászólás)
A vasárnap 18 órakor kezdődő szentmisén két ünnepi pillanatra kerül sor a pécskai római katolikus templomban. »

Az ünnepélyes búcsúi szentmisét 18 pap és egyházi méltóság társaságában ft. Bakó László (középen) püspöki titkár celebrálta
Szerda, 2018. május 02., 17.00 (0 hozzászólás)
Május 1-jén, kedden a Mosóczy-telepi katolikus templomban 10.30 órakor a virágkoszorúval ékesített feszület nyomában 19 pap és egyházi méltóság ünnepélyes bevonulásával kezdődött a Szent József, a munkás tiszteletére szervezett búcsúi szentmise. »

Csütörtök, 2018. április 26., 16.03 (0 hozzászólás)
„Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket.” (1Jn 3, 18–19.) »

Csütörtök, 2018. április 19., 19.33 (0 hozzászólás)
A Teremtő Isten öröktől fogva, mindenekelőtt létezett. Mielőtt tér, idő és anyag lett volna. De nem egymagában. A teremtésre utaló szó is többes számban hangzik el. »

Csütörtök, 2018. április 19., 19.32 (0 hozzászólás)
„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri” (1 Jn 3, 1) »

Péntek, 2018. április 13., 17.51 (0 hozzászólás)
• Hétfőn, április 16-án, plébániánk hitoktatóinak lesz a találkozója 17.30 órai kezdettel. »

A szerző dedikálja legújabb könyvét (Pataki-fotók)
Csütörtök, 2018. április 12., 18.44 (0 hozzászólás)
Április 11-én, szerdán mutatták be a temesvár-józsefvárosi plébániaközpontban dr. Diósi Dávid teológiai professzor, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet gazdasági igazgatójának legújabb könyvét, amelynek címe „A te arcodat keresem, Uram” (Zsolt 27, 8.). A temesvári születésű teológiai professzor könyvének bemutatója óriási érdeklődést váltott ki. »

Csütörtök, 2018. április 12., 16.33 (0 hozzászólás)
„De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs benne igazság. De aki megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2, 1–5.) »

Szerda, 2018. április 04., 16.21 (0 hozzászólás)
„Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük Istent, és megtesszük parancsait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! (1Jn 5, 2–5.) »

Péntek, 2018. március 30., 18.12 (0 hozzászólás)
„Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt.” (Lk. 19, 46.) „Én azért jöttem, hogy életük legyen.” (Jn. 10, 10.) »

Péntek, 2018. március 30., 16.25 (0 hozzászólás)
„Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány.” (Jel. 21, 2.) »

Csütörtök, 2018. március 29., 17.27 (0 hozzászólás)
„Feltámadtam, és veled vagyok; Kezedet rajtam nyugtatod: Csodálatos a Te tudásod, alleluja!” Ezekkel a szavakkal kezdődik az Egyház húsvéti liturgiája, amelyek jól kifejezik ezen ünnep lényegét. »

Csütörtök, 2018. március 29., 16.31 (0 hozzászólás)
„Testvéreim, Krisztussal együtt, ti is feltámadtatok! Keressétek tehát azt, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve.” (Kol. 3, 1–3.) »

Csütörtök, 2018. március 29., 15.18 (0 hozzászólás)
Jézus, messiási küldetésének bejelentését számos csodatétellel erősítette meg. Az emberek között így egyre népszerűbbé vált. Különösen a három elhunyt személy életre keltése támasztott nagy csodálatot Jézus iránt. »

Szerda, 2018. március 28., 17.57 (0 hozzászólás)
„Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya hegyének hívtak, keresztre feszítették Őt...” Lk 23, 33. »

Kedd, 2018. március 27., 07.00 (0 hozzászólás)
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.“ 1Kor 3, 11. »

Hétfõ, 2018. március 26., 17.03 (0 hozzászólás)
Vasárnap, április 1-jén délután 5 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacsoraosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2 szám, a Törvényszék közelében) a húsvéti ünnepek alkalmából. »

Csütörtök, 2018. március 22., 16.44 (0 hozzászólás)
„Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2, 6–8.) »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'