Csütörtök, 2018. július 19., 00.42

Mi újság a túlvilágon?

 
2017. július 31., 15.58
Hétfõ

„ Ne kísértsd az Urat a Te Istenedet...” /Máté 4, 7/

 

Az öröktől fogva létező Teremtő Isten a forrása minden létezésnek. Véges elménk nem tudja felfogni, megérteni, hogy van Valaki, aki mindig volt és örökké létezni fog, aki kezdetben megteremtette a fizikai szemünk előtt láthatatlan, de létező szellemi valóságot, majd ezt követte az anyagvilág megteremtése. Az ember lakóhelyének szánt Földet is Ő alkotta meg. A mennynek nevezett szellemvilágban történt eseményekről annyit tudunk, amennyit Isten kinyilatkoztatott számunkra. „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké…” (5 Móz. 29, 29). A láthatatlan valóságról a leghitelesebb információkat Jézus Krisztus adta meg számunkra. Ő világosan tanított ezekről a kérdésekről, hiszen lakóhelye a menny. Ő onnan jött e földre. Járt a halottak között, megjárta a poklot, és feltámadása után – ígérete szerint – most a mennyben készít helyet a benne hívőknek. Ezek után szükségszerű eldönteni, hitelt adunk-e a Jézustól jövő információknak vagy azt gondoljuk, hogy Jézus nem mond igazat. El kell dönteni, minek tartjuk a Szentírást? Tények igaz ismertetésének, vagy hazugságok gyűjteményének, mert e szerint tudjuk komolyan venni, vagy félreállítani. Amennyiben hitelt adunk a Szentírásnak, alapvető fontosságú, hogy semmit hozzá ne tegyünk, de el se vegyünk abból, amit az Örök Isten igéjében kijelentett számunkra! A történelem bizonyítja, hogy évszázadok eltévelyedése az ember „közreműködéséből” fakadt.

Kedves nemzettársaim! Van egy titok, ami sokkal nagyobb, mint a politika, a tudomány, vagy akár az emberi faj egész történelme: az, hogy mindannyian túléljük fizikai testünknek a halálát. Tudatunk tovább él, és túlmutat a fizikai valóságon. Isten igéje így fogalmazza ezt meg: „A por visszatér a földbe, olyan lesz mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta” (Préd. 12, 7).

Jézus Krisztus a gazdag és Lázár történetében fontos igazságokat tanít arról, hogy mi van a halál után, mit tudhatunk az elhunytakról. Ez utóbbiakhoz fűződő viszonyról azonban Isten már az Ó-testamentumban nagyon fontos rendelkezést adott a népnek. Az ige így fogalmaz: „Nem Istenéhez kell forduljon a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett?” (Ézsaiás 8, 19b). Az apostolok, a Mester legmagasabb szintű iskolájában tanultak három és fél évig.  Később saját életgyakorlatukban mutatták be a tanultakat a többi Krisztushívő előtt. Figyelem: ők a Jézustól tanultak alapján soha, ismétlem soha sem imádkoztak elhunyt szentekhez, nem kérték azok közbenjárását. Imádatuk egyedül az Örök Istenhez szólt a Megváltó Jézus Krisztus nevében! Fontos tudomásul venni, hogy amit Jézus és az Őt követő tanítványok nem tettek, azt nekünk sem szabad tenni!

Nos, amit Jézus egészen természetes módon elmond a történetben, hogy van folytatása az emberi létnek a biológiai halálunk után is: „Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is és eltemették, és amint a pokolban kínok között gyötrődött, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.” Mindketten e földön éltek, de átlépve a „mezsgyén” nem ugyanolyan körülmények közt léteztek tovább. Földi életük, cselekedeteik meghatározó jelentőségűvé váltak haláluk után. Jézus tehát világosan tanítja: van üdvösség és van kárhozat. Van tehát összefüggés az ember földi élete és örök sorsa között. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (Jn 3, 36). Van egy szó, amit egyes teológusok (sőt egyházak) szeretnének kiradírozni az Újszövetségből és ez a „pokol”! Jézus használja mint reális valóság, ami az Istentől való örök elszakítottságot jelenti. Fontos megjegyezni: minden szó, amit Jézus elmondott jelentőséggel bír, mert nem akart számunkra valótlanságokkal teletűzdelt mesét mondani megtévesztés céljával. A történetből kiderül, hogy meghal az egyik, és az angyalok azonnal Ábrahám kebelére viszik, meghal a másik, és azonnal a pokolba kerül. Ezért felesleges imádkoznunk a halottakért. Másik fontos tanulság, hogy a halottak lelke nem jár vissza. Nem kóborolnak, bolyonganak. Ezt kéri ugyanis ez a gazdag Ábrahámtól: küldd már vissza Lázárt, hogy szóljon a testvéreimnek, mert azok is olyan hitetlenek, mint én voltam, és azok is ide fognak kerülni. És kiderül: ez lehetetlen. Erre nincs lehetőség. Ahogy az ige mondja: nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni..., ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki” (Lk. 16, 26). A 103. Zsoltár úgy fogalmaz: „amilyen messze van a napkelet a napnyugattól olyan messze veti el Isten vétkeinket. Nos, ha itt e földön nem szabadít meg Jézus bűneinktől, ebbe a végtelen áthidalhatatlan távolságba leszünk eltaszítva, amelybe jutott a gazdag, amit Jézus pokolnak nevez. Ezt a távolságot, csak egy isteni személy, a Megváltó Jézus Krisztus tudta áthidalni miértünk a kereszten. Ma a megszabadulásra egy eszközünk van: Isten igéje, amiről szól Ábrahám válasza: „van Mózesük, vannak prófétáik… azaz van Bibliájuk, vannak templomaik, vannak igehirdetőik...! Ha lenne más eszköz Jézus elmondta volna ezt nekünk, mert Ő azért jött, hogy megszabadítson a pokol borzalmaitól”.

   Drága magyar testvéreim! Olykor fejbekólintó, döbbenetes hírek érkeznek az óhazából! A 21. század keresztény Magyarországán megszólalhat olyan (DK-s) politikus, aki a Bibliát ősi meséskönyvnek minősíti. Egyértelmű Istenkísértés! Háttal áll Istennek, mint ez a gazdag, meg az öt testvére! A Biblia azt üzeni az ilyen „okos politikusnak”, hogy „Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni”! (Zsidók 10, 31). Sajnos, történelmünkben sok ilyen felelőtlen politikus tevékenykedett… „isszuk is a levét” már 100 éve. No, de Isten mindenkit utolér egy napon, mert áll a törvény „amit vetettél, azt aratod”.

Nos, mi újság a túlvilágon? Az áldott jó hír, hogy Jézus a mi magyar népünkért is közben jár az Atyánál, értünk imádkozik. Azért halt meg, hogy ne kelljen Istentől örök elszakítottságban éljünk. Aki mégis szembe fordul Istennel, maga dönt örök sorsáról!

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'