Hétfõ, 2018. július 16., 23.13

Szeretetben, egymás kezét fogva

Az iszlám monoteista vallás, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezető szerep. Az iszlám szó az Allahnak való önkéntes odaadást, törvényeinek való engedelmességet foglalja magába. Aki ezt megteszi, az a muszlim. A hívő muszlimok az iszlámot az első, az egyetlen igaz, a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik. A muszlimok azt sugallják, hogy a keresztények és a zsidók birtokában vannak némi igazságnak, de a Korán felülmúlja a Biblia tanításait. Felsőbbrendűségüket azzal is megerősítik, hogy Allah át akarja venni Jehova helyét az emberek szívében és elméjében. Ezért tekintenek folytonosan ellenségesen a keresztényekre. A radikális szárny pedig a gyilkosságoktól sem riad vissza.

Mit hisznek a muszlimok Jézusról? Mint Isten küldötte, sok csoda adatott meg neki, de a Korán tanítása szerint nem ölték meg és nem feszítették meg a kereszten, hanem felemeltetett az Égbe.
Kedves nemzettársaim! A Biblia Istene – a musz-
limok Allahjával szemben – szeretetből nyilatkoztatta ki és ajándékozta önmagát az embernek. A bűn végtelen szakadékot hozott létre a Teremtő Isten és a bűnbe süllyedt ember között. Ennek a szakadéknak áthidalására egy engesztelő áldozatra volt szükség, amit Isten úgy oldott meg, hogy Egyszülött Fia áldozatában Isten bűnbocsánatot ad minden ember számára, aki azt hittel elkéri Tőle. A Biblia központi üzenetét fogalmazza meg a János 3, 16.: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Az örök életet tehát ingyen, kegyelemből meg lehet kapni. Feltétel: teljes hittel bízzuk magunkat Istenre, aki egyedül Fiára való tekintettel nyújtja számunkra a kegyelmet.  Az nem megy, hogy „bízzunk Istenben, de tartsuk szárazon a puskaport”. Azt még a muszlimok is meg tudják tenni: „Allah vigyáz a tevédre, de előbb kösd ki egy fához”.
Isten megmondta Sátánnak, amikor bűnbe vitte az első emberpárt, hogy az asszony magva a fejére fog taposni. Nos, ezért bontakozott ki az a kozmikus küzdelem, amelyben Jézus Krisztus a kereszten döntő győzelmet aratott Sátán felett. Ezért folytat Sátán napjainkig elkeseredett harcot az Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus ellen. Vannak, akiket istentagadásra, ateizmusra serkent, de bármilyen vallásos formát lelkesen támogat, amelyben eléri, hogy a golgotai Hős, Jézus Krisztus személyének értékét csökkentse. Világvallások nagy prófétáit –Mohamed, Buddha, Konfucius – ragyogtatja fel sok százmillió ember előtt, akiket a megtévesztés csapdájában tart. De azt is tapasztaljuk, hogy keresztény felekezetek egyházalapítóik, prófétáik írásait olyan kitartó következetességgel idézik, hogy olykor úgy tűnik, magasabbra értékelik, mint Isten örök Igéjét!  Ezek után nem meglepő, hogy Jézus Krisztus személye értékének csökkentését Sátán több egyház életében is sikeresen végzi. Bár Isten igéje világosan fogalmazza meg, hogy egyedül Krisztusban van üdvösség: „Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1 János 5, 12.), mégis Krisztus személyének jelentőségét csökkentik azzal, hogy az üdvösség szempontjából szükségesnek tartanak másodlagos kiegészítő dolgokat, személyeket… stb.
Egyesek „büszkén” tagadják Jézus istenségét, vagy a Szentháromság megkérdőjelezésével a Szent-
lélek Istent pusztán csak személytelen erőnek mondják. Jézus pedig azt mondta Róla, hogy Ő elvezet, megtanít benneteket minden igazságra. Egy személytelen erő hogyan tehetné ezt? Sokan nem veszik észre, hogy a háttérben a hazugság atyja – Sátán – dolgozik, és sötét munkájával a szemben- állást, az egymásnak feszülést gerjeszti.
A régmúlt szomorú eseményei, de napjaink történései is világos képet festenek számunkra a vallási meggyőződéssel igazolt kegyetlenségekről.  A napi híradások tele vannak az Allah nevében végrehajtott terrorista gyilkosságokkal.  De a keresztény világ sem mentes az erőszaktól, csak egy kissé vissza kell lapozni a történelem sárguló lapjait. Az inkvizíció korában keresztény egyházvezetők parancsára válogatott kínzások után küldték gályarabságba, halálba az istenhitük mellett kitartó prédikátorokat, hívő embereket.
Drága magyar testvéreim! Nagy kegyelem, hogy népünk már jó ezer éve rátalált az élő Igaz Istenre. A Kárpát-medence szép, gazdag, dús földjén kapott hazát. Számos, keletről Európába bevándorolt nép eltűnt a történelem süllyesztőjében. Mi megmaradtunk az évszázadok viharai közepette is. Azt is látnunk kell viszont, hogy jelen helyzetünk, a „zsebkendőnyi” ország, a határokon kívülre szorult nemzetrészek az Istentől való elfordulás következményeit kell elhordozzák. Tudnunk kell, hogy a határokat először a mennyben húzzák meg, mert a miatyánkban is úgy imádkozunk: „Tiéd az ország és a hatalom…” és Ő annak adja, aki az Ő szeretett Fiát szívébe fogadja. Sajnos felelős vezetőink „operettes álomvilágba” merülve eljátszották az országot, Isten-áldotta jövőnket. De Isten hatalma nem csökkent. Jézusra való tekintettel minden veszteséget jóvá tud tenni! Legyünk tehát végre már „Jézus Krisztus országa”! Adja a Mindenható, hogy szeretetben, egymás kezét fogva elkérjük Tőle boldog jövőnket!

Bátkai Sándor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'