Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. június 14., 09.54
Püspöki vizitáció Szászvároson

A holtak is mellétek ültek

Írta: Gáspár-Barra Réka
2014. június 22., 18.00 Vasárnap / Hunyad

Reményik Sándor szavait idézve fordult a szászvárosi gyülekezethez Kató Béla erdélyi református püspök, miután az egyházkerület több elöljárójának társaságában meglátogatta a hunyadi egyházmegye hajdan legtehetősebb gyülekezetét.

Mára 130 lélekre apadt a szászvárosi református közösség. És az itt megtapasztalt fogyás fokozottan érzékelhető a hunyadi egyházmegye összlélekszámában is. – 10 esztendővel ezelőtt, amikor a legutóbbi püspöki vizitáció alkalmával látogattunk a megyébe, még 7000 körüli lelket számolt az egyházmegye. Ma, Zsargó János esperes jelentése szerint, a lélekszám inkább 4000 alatt van, mint fölötte – mutatott a vizitáció során előtérbe kerülő számadatokra Kató Béla püspök, hozzátéve, hogy a fogyás ütemét nézve, emberi számítással könnyen következtethetünk arra, hogy mikor kell majd megtartani az utolsó püspöki vizitációt a megyében. Az Isten kegyelmében bízó gyülekezeteknek azonban nem szabad elcsüggedniük – fogalmazott az egyházi elöljáró. Majd rámutatott azokra a pozitívumokra, melyek az élni akarás biztató jeleként mutatkoztak meg az utóbbi években Szászvároson. – Mindenekelőtt örömmel láttuk azt, hogy a lelkészi családban gyermek született, és szépen felújították a parókia épületét, a gyülekezeti termet. Ez mind arra utal, hogy a gyülekezet, a lelkipásztor nem készül a harc feladására – értékelte a megmaradásra utaló külső jeleket Kató Béla püspök, ráirányítva a gyülekezet figyelmét arra, hogy mindez nagymértékben köszönhető azoknak az elődöknek, akik hajdanán bőkezűen adakozva támogatták az egyházat. –

Szászváros nagy múltú egyházközség. A mai gyülekezet olyan szellemi és anyagi örökséget hordoz, ápol, mely bizonyos értelemben teherként nehezedik a kis létszámú közösség vállára, másrészt viszont anyagi vonatkozásban ez biztosítja számára a megmaradást. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a holtak is mellénk ültek, azáltal, hogy valamikor valakiknek az Isten a szívüket megnyitotta: adományoztak, adakoztak és az akkor megszerzett javakat Sipos Szabolcs lelkipásztor, az egyházközség gondnoka, a gyülekezet kitartóan igyekszik visszaszerezni, hasznossá tenni – fogalmazott a püspök.

A viszonylagos anyagi stabilitás mellett azonban még nagyobb figyelmet kell fordítani a gyülekezet lelki életére, az egymás hitbeli, identitásbeli támogatására. Ezért fontos a nőszövetség, az ifjúsági bibliaóra, a vallásórák léte, a presbitérium szoros együttműködése, amelynek gyakoribb találkozásokban, a szeretetszolgálat gyakorlásában kell megnyilvánulnia. Rendkívül fontos megismertetni a gyermekekkel, ifjakkal az anyanyelvi kultúrát, hogy legyen kinek átadni ezt a gazdag örökséget – biztatta további munkára, összefogásra, cselekvésre a gyülekezetet Kató Béla püspök.

Az egyházkerületi elöljárók a vizitáció során számba vették a szászvárosi egyházközség javait, meglátogatták a tordosi leányegyházat, majd a presbitérium előtt történt meg a vizitáció kiértékelése. A püspöki látogatás zárómentumaként hálaadó istentiszteletre került sor, melyen Kántor Csaba egyházkerületi főjegyző, püspökhelyettes igehirdetésében Isten örökkévaló hűségére hívta fel a gyülekezet figyelmét, rámutatva arra, hogy e kegyelmi ajándékra nekünk is hűséges helytállással kell válaszolnunk: megőrizve, kamatoztatva hitünket és mindazt a gazdagságot, amivel Isten megajándékozott.

Markó Gábor főgondnok arra biztatta a gyülekezetet, hogy vessenek véget a körükben tapasztalt 20. századi zuhanásnak, és úgy éljenek, hogy legalább a jelenlegi lélekszámot jelenthessék száz esztendő múltán is.

A jövőbe tekintés jegyében történt a vizitáció során az egyházi elöljárók és a város polgármesterének találkozása is. – Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezetlátogatások alkalmával felkeressük az illető település elöljáróit is, hogy megtaláljuk azokat a közös utakat, melyeken együtt haladhatunk helyi közösségeink megmaradása, gyarapítása érdekében. Szászvároson nyitottságot tapasztaltunk a polgármester részéről, aki szívesen vállal partnerséget a református műemlék templom felújításában, az ehhez szükséges európai finanszírozás megpályázásában. Ez rendkívül fontos lenne, hiszen hosszú távon biztosítaná e templom fennmaradását – véli Kató Béla püspök, aki mindemellett a gyülekezet továbbélését tartja a legfontosabbnak. – Lélek nélkül, ember nélkül, számunkra a legbecsesebb műemlék épület is csupán kőrakás. Az elsődleges cél tehát a gyülekezet életben maradása, hiszen ahol létezik, gyarapodik az Istenben bízó emberek közössége, ott a templom jövője is biztosítva van – hangsúlyozta az egyház elöljárója.

A templom uniós támogatással és önkormányzati partnerséggel történő felújítása új távlatokat nyithat meg a gyülekezet előtt is, hiszen a műemlék épület turisztikai értékesítése mindenképpen a közösség javát szolgálná.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu