Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 19.43

A keresztet nem Jézusnak ácsolták!

2019. augusztus 13., 16.12 Kedd / Arad

„… Megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.” /Lukács 22, 33./

 

 

Az igazságszolgáltatás a törvényes állami berendezkedés egyik alapeleme, a jogállamiság alkotmányos elve szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet csak az állami bíróságok gyakorolhatják.

Egyéb állami szervek, de különösen a magánszemélyek nem rendelkeznek ezzel a joggal. Az Örökkévaló a teremtés hajnalán megalkotta az anyagi világ egészséges működésére vonatkozó fizikai törvényeket, ugyanakkor létrehozta az emberi kapcsolatra vonatkozó társadalmi együttélés rendszabályait is.

Kedves nemzettársaim! Létezik a világmindenségben egy olyan magasabb rendű, a Mindenható révén létrehozott erkölcsi törvény, amelyet az általános polgári törvények nem tartalmaznak. Ezt nagyon egyszerűen, a Teremtő egy mondatban fogalmazta meg: „A bűn zsoldja a halál!” Minden olyan látható és láthatatlan szellemi dologra vonatkozik, amit az Örökkévaló bűnnek nyilvánít. A Teremtő Isten magközelíthetetlen fényességben, makulátlan tisztaságban létezik. Lényének fő jellemvonása a szeretet. Azt, hogy ebbe a tökéletesen tiszta világba hogyan jelent meg a bűn, igazán csak a „túlsó parton” fogjuk megtudni. Az Ige értelmezése szerint a bűn lázadás Isten ellen. A teremtett világban mind a szellemi lények, mind az ember megkapta a szabad döntés jogát. Talán ezzel hozható összefüggésbe, hogy a teremtett lények hágták át a Mindenható örök törvényét, és megjelent a bűn. Ezt követően életbe lépett az ítélet, amely az elkövető számára életvesztést jelent. Az Ige világosan szól arról, hogy az ember bűnre csábításában döntő szerepet játszott az a teremtett szellemi lény, akit Lucifer néven ismerünk. Felette kimondatott a döntő és visszavonhatatlan ítélet. Ennek ellenére, amíg az ítélet bekövetkezik, a Teremtő nem vonta meg Sátántól sem a szabad döntés jogát, megengedi, hogy kiélje minden gonosz kívánságát, amely abban csúcsosodik ki, hogy magával rántsa a kárhozatba a teremtés koronáját, az embert is. Mivel azonban a bűn kezdeményezője nem a teremtett ember, hanem bizonyos hatalommal felruházott szellemi lény volt, s így az embernek a vele való küzdelemben semmi esélye sem lenne, Isten maga készítette el a megmenekülést saját Fiának feláldozásával, minden ember számára. A feltétel csak annyi, hogy az ember ismerje el bűnös voltát, és kérje el a kegyelmet!

Drága magyar testvéreim! Az emberi bűn miatt a földi igazságszolgáltató szervek számtalan halálos ítéletet mondtak ki és hajtottak végre. A kivégzésnek egyik legkegyetlenebb formája a keresztre feszítés.

Izraelben i. sz. szerint 35-ben volt három olyan bűnöző, akik gonosz tetteikkel rászolgáltak a halálos ítéletre. Barabás és még két meg nem nevezett gonosztevő lator. Az Istentől küldött Megváltó kortársai voltak. Szomorú, hogy bár Jézus Krisztus világosan megmondta, hogy Ő vállalja az ember megmentése

érdekében a bűnre kimondott halálos ítéletet, isteni küldetését csodák sorával támasztotta alá, erősítette meg, ennek ellenére a kortárs zsidó vezetők nem ismerték fel benne a Szentírásban számos próféta révén megjövendölt Istentől küldött „áldozati Bárányt”, és kemény fellépésükkel Pilátust a halálos ítélet kimondására kényszerítették. Nos, Pilátus világosan látta, hogy a vezetők elvakult gyűlölete juttatta Jézust a vádlottak padjára, megpróbálta megmenteni a kivégzéstől, oly módon, hogy az elkészített három keresztre valóságosan három bűnöző kerüljön. Különösen, miután felesége figyelmeztető levelét elolvasta, megerősödött benne a tudat, hogy a három kereszt közül egyiket sem az ártatlan, bűntelen Jézus személye érdemli meg. A valóságos bűnözőknek ácsolták. Azóta már egyértelműen világossá vált, hogy a kalapácsütésekben, amelyek az Ő drága testét a keresztre szegezték a mi bűneink is benne vannak, hiszen az életvesztő ítélet bennünket is sújtott bűneink miatt! Már a kereszt kínjai között kegyelmet osztott! Az egyik keresztre feszített lator életének utolsó pillanatait megragadva elkérte a kegyelmet, amit azonnal meg is kapott Jézustól. Ennek az esetnek tudatában valaki megkérdezte az egyik  lelkészt, „mikor kell megtérjek, hogy elnyerjem a kegyelmet?” A válasz az volt, hogy „erre életed utolsó napja is jó”! A kérdés csak az – folytatta a kérdező – mikor jön el életem utolsó napja? Nos, ez a nagy kérdés – folytatta a lelkész –, amire nincs válaszom!  Kedves magyar testvéreim erre az Igének egy válasza van: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!” Zengjen szívünk a kereszten elvérzett Megváltónk hívó szavára egy kedves ének soraival: „Amint vagyok, csak úgy jövök… vihartól tépve rongyosan, kétségek közt elkínzottan, a bűntől űzve fáradtan, Isten Báránya ím jövök!”

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu