Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 16., 17.33

A zsoltár és bibliafordító Szenczi Molnár Albert (1574–1634) emlékezete

2014. október 31., 08.00 Péntek / Arad

A reformáció egyik fontos következménye az egyház megújítása, a hitújítás, vagyis a Biblia alapjára való visszaállítása volt. Károly Gáspár 1590-ben Viszolyban megjelent Bibliája hamar elfogyott, hiszen csak 700 példányban jelent meg, tehát szükség volt újabb kiadásra. Mivel a viszolyi kiadás nyomdásza lengyel származású volt (Mantskovits Bálint), aki nem tudott magyarul, a szövegbe sok nyomdahiba került. Szenczi Molnár Albert a hibákat kijavítva, 1608-ban ismét kiadta a Bibliát Herbornban, szép díszkötésben, ugyanott, ahol 1607-ben kiadta a zsoltárokat (150 zsoltárt). Születésének 440 évfordulóján róla emlékezünk.

Szenczi Molnár Albert író jeles műfordító, szótár és nyelvtanszerkesztő 1547. augusztus 30-án született a Pozsony és Nagyszombat közötti mezővárosban, Szencen. Szülei kisbirtokosok voltak, a családban még élt a székely ősök hagyománya. Az alsó fokú iskola elvégzése után protestáns német egyetemeken folytatta tanulmányait. Előbb a wittenbergi, drezdai, heiderbergi egyetemeken, majd 1593-tól a strassburgi akadémián ismerkedett meg az új filozófiai, természettudományi, irodalmi ismeretekkel. A protestáns német egyetemek nyelvek és kultúrák találkozásának helyszínei voltak, és Molnár Albert hosszabb időn át élvezte vendégszeretetüket. A német egyetemek oktatói és diákközössége olyan szellemi légkört teremtett, amelyben kialakulhatott Szenczi protestáns-humanista magatartásmodellje: az Istentől nyert tálentumokkal úgy kell sáfárkodni a közösség javára, hogy az Isten szeretetének és kegyelmének jeleként érezze. Tudatosan törekedett a magyarság számára hasznos munkára, nyomorgó hazájának, egyházának akart szolgálni, ez volt bujdosásának célja és értelme. Külföldön sem volt mindig zavartalan az élete. 1622 nyarán a Katolikus Liga spanyol zsoldosai felégették Heidelberget, őt is megkínozták, könyveitől megfosztották. Ezután még két évig bujdosott idegenben, kálvinista emigrációban, ahol nagyobb biztonságban élhetett és alkothatott. Anyagi segítséget a Biblia kinyomtatásához Móric hesseni gróftól kapott, aki Árpádházi Szent Erzsébet leszármazottja volt. Így jelenhetett meg a Biblia Herbornban 1500 példányban, majd 1612-ben Oppenheimben megint kinyomtatták még 1500 példányban. Nagyon sokat segített a magyarországi biblia-szükségen az 1600-ban megjelent Váradi Biblia, melynek nyomtatása 6000 példányban, a török megszállás miatt Kolozsváron fejeződött be. Enyhített még a bibliahiányon Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1702) bibliakiadása, aki az 1600- as évek végén és az 1700-as évek elején háromszor is kinyomtatta Amszterdamban a Bibliát Aranzos Biblia néven, 7700 példányban. Ezekhez a bibliákhoz, amikor csak lehetett megjelentették a Heidelbergi Kátét és a 150 zsoltárt magyar fordításban. Ezt megtaláljuk a Szenczi Molnár Albert-féle kiadásnál, tehát énekeskönyvet is.

Szenczi életében a Plasterium Ungaricum három kiadást ért meg (1607, 1608, 1612) azóta pedig több mint százat. Nemcsak az átdolgozott Szent Bibliát és a zsoltárokat tudta megjeleníteni, hanem latin nyelven írt új magyar grammatikáját is, és a latin–magyar, magyar–latin szótárakat göröggel bővített két kiadását is. 1611-ben Kálvin és Scultetus műveinek fordításával a filozófiai, teológiai nyelvet korszerűsítette és gazdagította. A német fejedelemségek iskolarendszere mintát és ösztönzést adott az anyanyelvi oktatás szerkezetének hazai kialakításához.

Bethlen Gábor (1613–1629) fejedelem hívására 1624-ben tért haza. Előbb néhány évet Kassán töltött, majd német családjával Erdélyt fogadják el hazájuknak, haláláig Kolozsváron élt és dolgozott. Puritán, szerény, nélkülözésektől sem mentes életet élt, népes családját is el kellett tartania. Három mostohalányát tisztességesen férjhez adta, fiát angol egyetemen taníttatta. 1634. január 17-én halt meg, a kolozsvári házsongárdi temetőben nyugszik.

Keresztény, humanista szellemi magatartásával, céltudatos írói, fordítói, nyelvművelő munkásságával Szenczi Molnár Albert kiemelkedett kortársai közül. Latin–magyar szótára és magyar nyelvtana lefektette a szép magyar beszéd és helyesírás alapjait. A zsoltárokból készített fordításai templomainkban mindmáig felhangzanak.

Komádi Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu