Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2022. augusztus 12., 12.48
Krisztus egyházának élő kövei lenni

Bérmálás az arad-ségai katolikus templomudvaron

Írta: Balta János
2021. július 11., 18.55 Vasárnap / Arad

Szombaton az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban tervezett bérmálási szertartást a koronavírus járvány miatti óvintézkedések, illetve a nagy hőségre való tekintettel a templomudvarban szervezték meg. Az ott felállított központi sátorban Király Árpád plébános, marosi főesperes és az arad-kerületi papok társaságában helyet foglaló Pál József Csaba főpásztort a bérmálkozók nevében Boros Boglárka kérte, hogy szolgáltassa ki számukra a bérmálás szentségét, illetve továbbra is vezesse őket a helyes úton. A továbbiakban a bérmálkozók neveit említve, mindannyiuk nevében fejezte ki köszönetét a bérmálás szentségének a kiszolgáltatásáért.

Pál József Csaba főpásztor röviden összefoglalva válaszát, kijelentette: legyen a hitetek szerint! Jézus velünk van, meghallgatja a kéréseiteket és azt mondja: történjen veletek a ti hitetek szerint! Nagyon higgyetek Benne! Ezt követően a főpásztor románul is elmondta: e nap nem szokványos, hanem a Szentléleknek a mi életünkbe történő alászállása napja. A Szentlélek áradjon ki mindannyiótok lelkébe, hogy a Vele eltelt közösség, Krisztus egyházának az élő kövei legyetek! Azok úgy építik az egyházat, hogy azt semmi nem teheti tönkre. Mielőtt tovább mentek volna, indítványozta: készítsük fel a lelkünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

Az evangéliumból a bérmálandók olvastak fel magyarul és románul. A főpásztor és a kerületi papság által elfoglalt sátorral szemben elhelyezett egyházi zenekar és énekkar magyar és román nyelven előadott egyházzenei darabjai, énekei megfelelő felkészítést biztosítottak az ünnepség csúcspontjához, a tényleges bérmáláshoz.

Király Árpád főesperes-plébános a bérmálandók nevében kérte a főpásztort a bérmálás szentségében való részesítésre. Erre a főpásztor visszakérdezett:

Tanúskodik-e a plébános úr, hogy a bérmálandók megfelelő oktatásban részesültek, ezért méltók a szentség felvételében?

A bérmálkozók megfelelő hitoktatásban részesültek, a szentgyónás, valamint a szentáldozás által készültek fel a bérmálás szentségének a felvételére. Ezért hisszük, hogy méltók a Szentlélek felvételére, és hogy Krisztus harcosai közé soroljuk őket.

Kedves bérmálkozók – kérdezett vissza a főpásztor –, tudjátok-e, hogy a Szentlélek mit művel bennetek?

A Szentlélek megerősít és megszentel minket, hogy hitünket állhatatosan megvalljuk és hitünk szerint éljünk – jött a válasz kórusban.

 

Felkészítő a bérmálásra

Miután románul is megismétlődött a fenti párbeszéd, a főpásztor kifejtette: kedves bérmálkozók, kedves szülők, kedves bérmaszülők, kedves keresztény testvéreim! Szeretettel köszöntünk titeket az arad-kerületi papsággal együtt emlékezünk arra, hogy amikor leszállott a Szentlélek, az volt az apostolok bérmálkozása. Akkor tüzes lángnyelvek alakjában leszállott a Szentlélek és mindannyian elteltek Vele. A bérmálás ismertetésében elmondta: a szent krizmával való megkenés és imádság által a Szentlélek le fog szállni a ti lelketekbe is. Ugyanaz történik veletek, mint az apostolokkal. Van egy nagy kérdésem: ti szoktatok-e néha vendéget kapni? Amikor vendég jön, akkor mit csináltok? Leültök vele beszélgetni, hogy megismerjétek, ki ő igazából? Együtt, jelen vagytok-e számára? A Szentlélekkel élő kapcsolatot kell fenntartani, mert a Jóisten, amikor az embert megteremtette, nem robotként, hanem szerető személyként teremtette, aki várakozik a Jóisten szeretetére. Tehát mindig szeretettel válaszoljunk arra, ami a Jóistentől jön. Akár külső vagy belső találkozás történik vagy a közösségünkben, azt akarja a Jóisten: válaszolj szeretettel. Mert sok dolog nem tőlünk függ, de ahogyan válaszolunk rájuk, az csak tőlünk függ. Tehát csakis szeretettel válaszoljunk Isten határtalan szeretetére! A Szentlélek egy szerény, láthatatlan személy, aki akkor lesz láthatóvá, ha szeretettel fogadjuk. A Szentháromság az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Atya és a Fiú közötti szeretet a Szentlélek. Az Atya és a közöttünk való kapcsolatban is a Szentlélek van jelen. Ha szeretettel viszonyulunk az embertársainkhoz, akkor Ő láthatóvá válik. Amikor a múlt héten itt voltam veletek a nagyteremben, nagyon szép volt, mert szeretettel figyeltetek és a Szentlélek az, ami azon dolgozik, hogy a szeretet ne múljon el belőlünk, hanem megmaradjon bennünk. A Szentlélekkel való kapcsolattartáshoz fontos, hogy olykor tudjunk csendben maradni. Olyankor a telefont hagyjátok a másik szobában, olyankor ne kapcsoljátok be se a tévét, se a rádiót, vagy gyertek be a templomba, ahol csendben maradtok és megpróbáltok a lelketek mélyére hallgatni. Ha megteszitek, meglátjátok, hogy a Szentlélek szól hozzátok, azt mondhatja: ne féljél, hallgass az én szavamra, én téged szabaddá teszlek. Ha őszintén hallgatunk rá, egyre erősebben halljuk és úgy fogunk járni e világban, mint szabad emberek, mint királyfiak, akiknek nagy a méltóságuk. Átéljük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az emberek sokszor boldogtalanok a világban, mert úgy érzik, a környezetük nem úgy viszonyul hozzájuk, ahogy ők szeretnék. A Szentlélek azonban felemeli: akárhogy is viszonyultok, én sokkal több szeretetet kaptam, ezért én mindig adni tudok nektek, mert a Szentlélek megszabadít félelmektől is.

Kedves bérmálkozók, kérjük a Szentlelket, hogy tegyen szabaddá, tegyen boldoggá titeket, mindannyiunkat, segítsen, hogy legyőzzük a félelmeinket és úgy tudjunk élni, mint a Mennyei Atyának a fiai és leányai.

 

A bérmálási szertartás ismertetője

Miután a főpásztor románul is elismételte a bérmálás szentsége felvételének a módját, a szükséges voltát, felszólította a bérmálásra készülőket: válaszoljanak az Anyaszentegyház nevében feltett kérdésekre: ellene mondtok-e a gonosz léleknek? Minden cselekedetének és csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűzmáriától született, kínhalált szenvedett és eltemették, de feltámadott a halálból és ül az Atyaisten jobbján? Hisztek-e Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által, különleges módon részesültök? Ugyanúgy, mint pünkösdkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a Katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? Miután a feltett kérdésekre pozitív választ kapott, kijelentette: ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite is, amit vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Készek vagytok-e a hétköznapokban is tudatosan megvallani?  Miután erre is pozitív választ kapott, a bérmálási szertartást románul is megismételte.  

Utána a főpásztor kijelentette: a Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által, szent olajával alakítsa őket méltóvá Krisztushoz, az Ő szent Fiához! Mindenható Isten, Urunk, Jézus Krisztusnak atyja, aki szolgáidnak szívből és Szentlélekből új életet adtál, megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küld le rájuk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét és töltsd el őket az Isten-félelem lelkével. Krisztus a mi Urunk által.

 

Bérmálás

Ezt követően a bérmálásra felkészített 15 magyar és 24 román gyermek, a jobb vállán a bérmaszülő kezével a főpásztor elé járult, aki miután a mellette álló Király Árpád főesperes-plébánostól megtudta, a keresztnevén szólította, szent mirhába mártott vattás pálcikával egyenként mindenkinek keresztet rajzolt a homlokára, majd megérintette az arcát, mondván: fogadd a Szentlélek ajándékának a jelét!

A szertartás idején az egyházi zenekar és kórus lélekemelő dallamokat szólaltattak meg.

A bérmálás után Király Árpád főesperes-plébános köszönetet mondott a főpásztornak a bérmálás szentségének a kiszolgáltatásáért, a paptestvéreknek a bérmálásban való segédkezésért, a szülőknek a bérmálási felkészítésben való közreműködésért. A megbérmált fiataloknak a Szentlélek jelének és ajándékainak a hordozásában további boldog, hitben eltöltött életet kívánt. Az ünnepélyes szertartás emelkedett hangulatban zárult.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu