Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. január 22., 06.00

Egyházaink hírei

2014. október 03., 06.00 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket, hálaadással együtt, az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil. 4, 6-7)

 

Október 8-án, szerdán kerül sor az egyházmegyei zarándoklatra a máriaradnai kisbazilikához, ahol a szentmise 11 órakor kezdődik. A zarándoklaton részt venni kívánó hívek jelentkezzenek a plébániájukon.

 

Az arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 15 órától német, 16 órától magyar nyelvű szentségimádás. Október 6-án, hétfőn 11 órától ünnepi szentmise az aradi vértanúk emlékére.

Elkezdődött a bérmálkozásra jelentkezők felkészítése, szombaton 10 órától román, 11 órától magyar nyelven. Hittanórára várják mindazokat a gyermekeket, akik első szentáldozásban kívánnak részesülni.

 

Az arad-ségai katolikus templomban megkeresztelték Smetec Eric Ioant. A parókián elkezdődött a hitoktatás: minden csütörtökön 8.45 órától, illetve 15 órától az elsőáldozók, 16 órától a bérmálkozók számára magyarul, szombatonként 8.45 órától románul. Októberben, a szentmisék előtt egy negyedórával, októberi ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Oláh János (78), Cilan Anna (94) és Sánta Mária (79).

 

Az arad-mikelakai katolikus plébánián október első hetétől minden csütörtökön magyar, minden pénteken román nyelvű hitoktatást szerveznek, a szokásos program szerint.

 

A Mosóczy-telepi katolikus templomban ma 16 órakor keresztelik meg Csala Patrikot. Ugyanott, jövő vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmisén msgr. Johann Dirschl püspöki helynök 30 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

 

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Bartok Erzsébet (85), Borbély Ferenc (68) és Györki Ioana (62).

 

A kisiratosi katolikus templomban vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisén msgr. Johann Dirschl püspöki helynök 31 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

 

A majláthfalvi katolikus egyházközségbenelhunyt Bodó Sándor (87).

 

A szentannai katolikus egyházközségbenelhunyt Schmidt Franz (82).

 

A pankotai katolikus templomban ma áldást mondanak a szőlőtermésre és a szőlőmunkásokra, a hagyományos szüreti bálnak a bevezetőjeként.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben tett látogatást Enno Haaks, a németországi Gustav-Adolf Werk Alapítvány főtitkára abból az alkalomból, hogy megszemlélje az Alapítvány támogatásával is épült helybeli templomot. Ugyancsak ők fogják támogatni az imaház tervezett felújítását is.

A helybeli gyülekezetből 8 hívő vesz részt a Békés-Csongrád-Temes-Arad megyéket összekötött régi egyházmegye gyülekezeteinek temesvári találkozóján.

 

A Pécskai Református Egyházközségben az e havi istentiszteletek (október 12. és 26.) rendhagyó módon délelőtt 11 órakor kezdődnek – mindkét alkalommal kiszolgáltatják a keresztség sákramentumát. Szeretettel hívnak és várnak minden gyülekezeti tagot!

 

A feketegyarmati református templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődik az istentisztelet. A presbitérium meghívására nt. Nemes Emil református lelkipásztor fog bemutatkozó szolgálatot végezni. A szolgálaton ott lesz a nagyzerindi nt. Dénes József lelkipásztor is. Ez alkalomra mindenkit szeretettel várnak.

A szentleányfalvi református templombanvasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten műsorral egybekötve emlékeznek meg az aradi vértanúkról. Zimándközön 12 órától istentisztelet. Szerdán Zimándközön 18 órakor, csütörtökön Szentleányfalván 19 órakor kezdődik a bibliaóra. Pénteken 18 órától Szentleányfalván vallásóra gyermekek számára.

Ma a gyülekezet tagjai is részt vesznek a békés-bánáti gyülekezetek Temesváron megszervezendő találkozóján.

 

A Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye ma, szombaton tartja az aradi evangélikus-lutheránus templomban 2014. évi rendes közgyűlését, amely délelőtt 11 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődik. Igét hirdet ft. Dolinszky Gábor vajdasági püspökhelyettes. Az istentiszteleti alkalomra szeretettel várnak mindenkit.

Vasárnap délelőtt 10 órától aratási hálaadó istentiszteletet tartanak úrvacsorával egybekötve, utána szeretetvendégség lesz az imateremben. Erre az alkalomra is várnak szeretettel mindenkit.

 

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus és református hívek számára új imaház, valamint az őket szolgáló parókia épül. A hívek dolgoznak, adakoznak, de bárminemű támogatást is köszönettel elfogadnak. Ilyen irányú bejelentéseket várnak a danbalzajzon@yahoo.com villámposta címen vagy a 0745-307-154-es, esetleg a 0257/354-687-es telefonszámokon.

 

Ma, szombaton az arad-belvárosi baptista gyülekezet vegyes kórusa a nagyváradi Emanuel baptista gyülekezetben az erdélyi baptista kórusok találkozóján vesz részt. Az eseményen fellépő énekkarok előadása után egy nagy közös kórus zeng Jézus Krisztus dicsőségéről: „Feltámadt Hős ó, dícs Neked”. Az eseményt kapcsolatépítő szeretetvendégség zárja. Vasárnap reggel Kürti Elemér és Kiss Viktor imára buzdítása hangzik el, majd a közösség megemlékezik Jézus Krisztus kereszthaláláról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten – idősek napja lévén – ünnepélyesen köszöntik a gyülekezet hajlott korú tagjait. Ugyanakkor kedves, megható eseményre is sor kerül, amikor Vincze Ferenc és felesége (60.) gyémánt menyegzője kapcsán fogadja a közösség, valamint népes családjának szívélyes köszöntését. A gyülekezet és az ünneplő család szeretettel meghív minden érdeklődőt, aki részt szeretne venni egy ilyen kegyelemmel teljes eseményen.

Október 11-én, szombaton, az arad-belvárosi baptista gyülekezetben női konferenciára kerül sor „Kapcsolatokat teremtve” címmel. A meghívott előadók, Bálint Ibolya, dr. Halász Judith és Boros Emília előadásaikban áttekintik a nők

emberi kapcsolatainak minden területét.

 

Az Arad - Kisszentmiklósi és Angyalkúti Magyar Baptista Gyülekezetben vasárnap reggel imára buzdít id. Gál János és Kulcsár Oszkár, igét hirdet Sallai Jakab lelkipásztor, majd úrvacsorához járul a gyülekezet. Hétfő este női kört, szerdán és pénteken bibliaórát, szombaton furulyaórát tartanak, és hét közben folytatják a közmunkát. Fényképek itt: https://www.facebook.com/pages/Arad-II-Magyar-Baptista-Gy%C3%BClekezetek-Kisszentmikl%C3%B3s-%C3%A9s-Angyalk%C3%BAt/494226820693836. Szeretettel várunk alkalmainkra minden érdeklődőt! 

 

Hunyad

 

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették az 53 éves korában elhunyt Colda Ioant.

A vajdahunyadi református egyházközségbenoktóber 18-án köt házasságot Buda Daniel és Kulcsár Angéla.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

A tordosi református leányegyházban délben 12 órakor, Lozsádon déli  fél kettőkor lesz istentiszteleti alkalom.

A lupényi unitárius egyházközségben az elmúlt vasárnapon, a hálaadás ünnepén tartották a 13 esztendeig itt szolgált Koppándi-Benczédi Zoltán lelkipásztor kibúcsúzó istentiszteletét. Október elsejétől Gyerő Attila személyében új lelkipásztora van a lupényi, illetve vulkáni egyházközségnek.

Dél-Nyugat Erdélyi Unitárius Szórványegyházközségvan alakulóban, dévai központtal. Ehhez tartoznak majd a vajdahunyadi, temesvári, aradi gyülekezetek is. Az újonnan szerveződött egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától tartják az első istentiszteletet. 

 

 

Krassó-Szörény

 

 

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

 

 Vasárnap, október 5-én, 15 órakor lesz Ferencfalván a búcsús szentmise. A mikrobuszok 13:30-kor indulnak a plébániáról. Bárki jöhet.

 Ma este 18:30-kor lesz a családok havi találkozója a plébánia nagy termében.

 Kedden 16:30-kor elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő találkozó lesz a felnőtteknek.

 Kedden 19 órától újrakezdődnek a vakációban megszakadt ifjúsági órák a 18 éven felüli fiatalok számára.

 Szerdán van a magyarok zarándoklata Máriaradnára.

 Szombaton 13 órakor lesz Szörényordason a búcsús szentmise Avilai Szent Teréz tiszteletére.

Pál József Csaba

főesperes-plébános

 

Temes

 

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébánián vasárnap, október 5-én Temesfalván (Dragsina) a Kis Szent Teréz tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét tartják. Az ünnepi szentmise 12 órakor kezdődik. 

Október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a temesvár-józsefvárosi plébánia autóbuszos zarándoklatot szervez. Feliratkozni lehet a plébánián. 

 

Zarándoklat Máriaradnára

Egyházmegyénk lelkipásztorai és az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai október 4-én, szombaton a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. A szentmisét 11 órai kezdettel nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

– Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulóját október 5-én, vasárnap 13 órakor szentmisével ünnepli a helyi római katolikus közösség. Ft. Máthé Lajos helyi plébános meghívására a hálaadó liturgiát celebrálja és szentbeszédet mond Böjte Csaba ferences szerzetes.

– A temesvár-gyárvárosi római ka­tolikus plébániatemplomot Mária, a Ma­gyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A templom konszekrálásának idei évfordulóját október 12-én, vasárnap ünnepli az egyházközség. Ft. Kapor János helyi plébános meghívására a 11.30 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Excel­lenciás Tamás József gyulafehérvári segédpüspök. A szentmisén a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániatemplom kórusa énekel. 

– A nagyszentmiklósi római katolikus templomot 1824-ben Avilai Szent Teréz tiszteletére konszekrálták. A templombúcsút október 15-én, szer­dán 17 órai kezdettel ünnepli a helyi közösség. A búcsús szentmisét celeb­rálja és szentbeszédet mond ft. Kocsik Zoltán, a piarista templom igazgatója.

– A zsombolyai római katolikus templom patrónusa Szent Vendel. A konszekrálás idei évfordulóját október 19-én, vasárnap 11 órakor szentmise keretében ünnepli az egyházközség.

 

Magyar zarándoklat Máriaradnára

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, szerdán a magyar nemzetiségű búcsújárók keresik fel a máriaradnai kegytemplomot. Az ünnepi szentmisét 11 órakor Excellenciás Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök celebrálja.

 

 

A lugosi római katolikus templombanmegkeresztelték David Denis Andreit.

Az egyházközségben elhalálozott Fröhlich Lajos (100), Mess Georgeta (66), Czeglédi Hildegard (92).

A nagyszentmiklósirómai katolikus templomban október 12-én, vasárnap 10 órai kezdettel hálaadó szentmisét mutatnak be az idei őszi termésért. Házasságot kötött Kalapis Francisc Adrian és Tapanov Petronela Ana.

A gátaljai római katolikus templombanházasságot kötött Androsic Mirko Janko és Croitoru Andreea.

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Vass István (68).

A lugosi református templombanmegkeresztelték Nagy Selena Alexiát.

 

 

 

 

Temesvár

 

A belvárosirómai katolikus egyházközségben elhalálozott Grauvogel Peter (81).

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Prisecaru Andreit. Házasságot kötött Beke Sándor és Buliga Cristina.

Az egyházközségben elhalálozott Bödő András (60), Bezdán István (91), Babics Elisabeta (70).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kiss András (68), Antal Margit (90).

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Banuş Andrei és Mirciov Marika.

Az egyházközségben elhalálozott Kilzer Ana Gertrude (75), Filinger Raimond Ladislau (47).

A belvárosi református templom Újvárossy Ernő termében október 11-én, szombaton 10 órakor gyermekklubot tartanak.

Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Keresztúri Irén (79), Fejes György (78).

A baptista gyülekezet énekkara  szombaton Nagyváradon kórustalálkozón vesz részt.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu