Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2021. szeptember 19., 13.40
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2020. szeptember 24., 16.24 Csütörtök

„Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint.” (Dán 3, 31.29.30.43.42.)

 

Megjelenik Ferenc pápa új enciklikája

Szentatyánk, Ferenc pápa október 3-án, szombaton délután Assisibe utazik, ahol szentmisét mutat be Szent Ferenc sírjánál, azt követően pedig aláírja a Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti) kezdetű enciklikáját – adta hírül a Vatican News. Témáját tekintve az új enciklika a testvériséggel és a társadalmi barátsággal foglalkozik.

 

Péter-fillérek gyűjtése

A Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepére tervezett úgynevezett Péter-fillérek gyűjtésére, a Szentatya kérésére, idén október 4-én, a 27. évközi vasárnapon, Assisi Szent Ferenc ünnepén kerül sor.

 

Szentmise Nagycsanádon

A Csanádi Egyházmegyét Szent István király, Magyarország első keresztény uralkodója alapította. Első püspökének 1030-ban a velencei származású bencés szerzetest, Gellértet nevezte ki. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében a kiterjedt egyházmegye három részre szakadt, legnagyobb része 153 plébániával és Temesvár központtal alkotja 1930-tól a Temesvári Egyházmegyét. Szent Gellért ünnepén, szeptember 24-én, csütörtökön 11 órai kezdettel a nagycsanádi templomban Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutatott be első vértanú püspökünk és egyházmegyénk védőszentje emlékére. Ez alkalommal került sor a nagycsanádi új plébániaépület megáldására is.

 

Látogatás a Püspökségen

Szeptember 25-én, pénteken 10 órakor Pál József Csaba megyéspüspök P. Damian-Gheorghe Pătrașcu OFMConv atyával, a romániai Szent József ferences tartomány provinciálisával találkozik.

 

Világi felnőtt hívek képzése

A világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata f. év februárjában kezdődött. A tanfolyamon több mint 100 személy vett részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Szeptember 25-én, pénteken 18 órakor a kurzus az internet segítségével folytatódik. Az előadást Pál József Csaba megyéspüspök és a Ciubotaru család tartja Isten Igéjének megéléséről.

 

 

Arad

 

Szentmise a magyar nemzetiségű híveknek Máriaradnán

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából, október 8-án, csütörtökön 11 órakor a magyar nemzetiségű híveknek celebrálnak szentmisét Máriaradnán. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása mellett a kegytemplomban csupán 70 résztvevő foglal helyet, a többi hívő a kolostor udvarán, illetve a bazilika előtti téren kapcsolódhat be a liturgiába.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön a járványügyi előírások betartásával az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Október 1-jén, csütörtökön 17.30 órakor a járványügyi előírások betartásával a plébánia udvarán szervezik meg az arad-ségai templom búcsúját, ahova mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond ft. Artur Prenkiewicz atya, minorita házfőnök. Október 3-án 17 órakor kezdődik az előesti szentmise Szent Ferenc atyánk tiszteletére, és a szentmise után tartjuk meg szent Ferenc atyánk tranzitusát. Vasárnap, a Szentírás vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise 12.30 órakor román nyelven szentmise, 16 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunytak: Berchesan Gheorghe (88), Zaharie Simona Mihaela (36) és Kukula József (74). Október 1-jén, csütörtökön, Lisieux-i Szent Teréz napján, az Arad-ségai templom búcsúünnepe lesz. Szeretettel várjuk a kedves híveket és minden Kis Szent Terézt tisztelőt!

 

Az újaradi plébániához tartozó kisszentmiklósi templomban a járványügyi előírások betartásával szeptember 26-án, szombaton 18 órakor előesti mise. Szeptember 27-én, vasárnap 9 órakor az újaradi templomban magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. Az egyházközségben elhunyt Ludwig Maria (89).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A majláthfalvi gyülekezetben szombaton 16 órakor köt házasságot Berezovschi Szabolcs és Gábor Erika. Utána megkeresztelik Ábel nevű gyermeküket. Az aradi gyülekezetben elhunyt Szántó Károly (69).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra kezdődik. Vasárnap 10 órától magyar, 14 órától román, 18 órától magyar nyelvű istentisztelet kezdődik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával, vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. Naponta a gyülekezet Facebook-oldalán 10 órától követhető az áhítat.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben ifjúsági vasárnap lévén, a járványügyi előírások betartásával az imaórán Kürti Tamás és Kiss Viktor szolgál igével, majd az igehirdetés mind délelőtt, mind az esti összejövetelen az aradi származású, de Nagyváradon tevékenykedő Szűcs Zsolt részéről hangzik el.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben a Szentírás-vasárnapi perselyadományokat a Katolikus Magyar Bibliatársulathoz juttatják el, a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. A plébániai hittanórákat, ebben a hónapban még nem kezdik el. E héten temették a 83 éves Frischholtz Erzsébetet, a 80 éves Barabás Máriát, a 80 éves Tóth Antalt és a 84 éves Hănțăscu Rozáliát. Szombaton keresztelik Casian Norbertet. Az egyházközség hívei a vallási vezetők közös felhívására Assisi Szent Ferenc ünnepéig, október 4-ig különös figyelmet fordítanak a teremtett világ értékeire, védelmére, és bekapcsolódnak a 2,2 milliárd keresztény részvételével zajló világméretű imádságba.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 12 órakor kezdődik az istentiszteleti alkalom.

 

 

Temes

 

Templombúcsú Temesságon

A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó temessági római katolikus közösség szeptember 27-én, vasárnap ünnepli a Szent Gellért tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános meghívására a szentmisét 11.30 órai kezdettel Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

 

A papi szenátus ülése

Pál József Csaba megyéspüspök elnökletével szeptember 28-án, hétfőn 10 órakor ülésezik a papi szenátus. Az internetes felület segítségével tartandó gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek.

 

Szentmise a Püspökség udvarán

Pál József Csaba megyéspüspök szeptember 30-án, szerdán 10.00 órakor a Püspökség udvarán megemlékező szentmisét mutat be Fechetă Virgil elhunyt plébános lelkiüdvéért halálának 5. évfordulóján.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 18.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára október 1-jén várják a híveket.

 

Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 4-én, vasárnap ünnepli a helyi római katolikus közösség. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása miatt a templomban két szentmisét mutatnak be: Máthé Lajos helyi plébános 10.30 órakor celebrál szentmisét, a 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Heinrich József tb főesperes, óteleki plébános. Minkét liturgiát magyar és román nyelven mutatják be.

 

Papok, szerzetesek és világi alkalmazottak találkozója

Egyházmegyénk lelkipásztorai, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottai és világi munkatársai október 3-án, szombaton zarándokoltak volna a máriaradnai bazilikához. Az új típusú koronavírus-járvány azonban felülírta az idei programot: a zarándoklat sajnos elmarad, a találkozó azonban nem, a résztvevők ugyanis internetes kommunikációs felületen kapcsolódhatnak be a programokba. A találkozó 10 órakor Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, főesperes, gyergyószentmiklósi plébános előadásával kezdődik, amelynek címe: Isten Igéje az életemben és a pasztorációban. Ezt követően kiscsoportos tevékenység, majd pedig bibliakör szerepel a programban, amely a közös kiértékelőt követően 14 órakor zárul.

 

Életige-találkozó

Október 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19.30 órakor életige-találkozót tartanak.

 

Unitárius istentisztelet és úrvacsoraosztás az őszi hálaadás ünnepe alkalmából

Temes megyei unitárius közösségünk az őszi hálaadás ünnepére készül. Az úrvacsoraosztást is magába foglaló istentiszteletet  szeptember 27-én, vasárnap délután 5 órától tartjuk a temesvári evangélikus templomban  (I. C. Brătianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében). Igét hirdet Koppándi Zoltán, a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze.

Szász Enikő, gondnok

 

 

Az egyetemi év megnyitója Temesváron

A temesvári katolikus egyetemisták tanévnyitójára október 7-én, szerdán 20 órakor kerül sor. A koronavírus-járvány miatt az idei ünnepi programba internetes kommunikációs felületen kapcsolódhatnak be a fiatalok. Az egyetemistákat Pál József Csaba temesvári megyéspüspök üdvözli, ezt követően közös imára, valamint a magyar nemzetiségű fiatalokat tömörítő TEKMEK és a román egyetemisták Jubilate csoportja bemutatkozására kerül sor.

 

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu