Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. április 12., 01.31

Egyházaink hírei

2021. április 01., 15.39 Csütörtök

„Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja!” (Zsolt 138,18.5–6.)

 

A közölt egyházi programokat a koronavírus járvány okán hozott óvintézkedések messzemenő betartásával szervezik meg.

 

 

Gyűjtés a Szentföld számára

Minden évben nagypénteken gyűjtést szerveznek a Szentföld javára, amely a legfontosabb bevétel, és amelyből próbálják fenntartani a szentföldi tevékenységeket. Az üldözések következtében nagyon sokan elmenekültek, mások ma is életveszélyben vannak. Az ottmaradt keresztények egyre nehezebben tudják fenntartani a szent helyek szentélyeit, emlékhelyeit. Az idei gyűjtésre április 2-án, nagypénteken kerül sor.

 

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.

A szentségimádási lánc következő alkalmát április 8-án, csütörtökön 20 órai kezdettel Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök vezeti.

 

Püspökszentelés Budapesten

Szentatyánk, Ferenc pápa feburár 18-án Berta Tibor atyát, a magyarországi Katonai Ordinariátus általános helynökét a szervezet püspökévé nevezte ki. A püspökszentelésre április 10-én, szombaton 10 órakor kerül sor a Szent István-bazilikában. Főszentelő Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, társszentelők Michael August Blume apostoli nuncius és Varga László kaposvári püspök. Berta Tibor katonai ordinárius püspöki jelmondata: „Szolgatársak az Úrban”.

 

Online főesperesi gyűlés

Mivel a járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé a nagyszámú résztvevő fizikai jelenlétével szervezendő találkozókat, a temesvári egyházmegye három főesperességében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok tavaszi ülésére április 13-án, kedden 10 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen (Zoom) kerül sor. Téma: Prédikációink az Evangelii Gaudium szellemében. Meghívott előadó Doboș Francisc lelkipásztor a bukaresti főegyházmegyéből. Az előadást követően a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesség papjai külön-külön csoportokban folytatnak megbeszélést.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban ma, nagypénteken 9 órakor Jeremiás siralmai, 15 órakor kezdődik Urunk szenvedésének az ünneplése magyarul, 17 órakor románul. Nagyszombaton 9 órakor Jeremiás siralmai, 18 órától húsvét vigíliája szertartása és szentmiséje magyar és román nyelven. A húsvéti vigília után a járványügyi helyzet miatt nem lesz körmenet.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban nagypénteki szertartás. Megváltónk halálára emlékezünk 15 órától magyar nyelven, 16.30 órától hasonló szertartás Tornyán, 18 órától Arad-Ségában román nyelven. Nagyszombaton feltámadási szertartás 17 órától Tornyán, 20.30 órától Arad- Ségában magyar nyelven, 22.30 órától Arad-Ségában román nyelven.

Húsvétvasárnap Urunk feltámadása 8.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 12.30 órától Arad-Ségában román nyelven, 15 órától Szederháton. Húsvéthétfőn 8.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 10 órától Tornyán, 11.30 órától Arad-Ségában magyar nyelven, 12.30 órától ugyanott román nyelven tartják a szentmisét.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben nagypénteken 15 órától Mikelakán, 17 órától Öthalmon szertartás. Nagyszombaton 17 órától Öthalmon, 19.30 órakor Mikelakán magyar, ugyanott 21.30 órától román nyelvű feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap Öthalmon 8, Mikelakán 9.30 órakor román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmise, 15 órától Újpanáton kezdődik az ünnepi szentmise. Húsvét másodnapján 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben nagypénteken 8–10 óra között gyónási lehetőség. 15 órától Jézus szenvedéseire emlékeznek a Mosóczy-telepen, hasonló szertartás 17 órától a Szilvástelepen. Nagyszombaton gyónási lehetőség 8–10 óra között. 19 órától a Szilvástelepen, 21 órától a Mosóczy-telepen kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap a Szilvástelepen 8.30, a Mosóczy-telepen 10.30 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise.

 

Az újaradi római katolikus templomban április 2-án, pénteken 14 órakor keresztúti ájtatosság,15 órakor nagypénteki liturgia. Április 3-án, szombaton 18 órakor feltámadási szertartás. Április 4-én, vasárnap 10 órakor húsvéti szentmise német és magyar nyelven. Április 5-én, hétfőn 10 órakor német–magyar nyelvű szentmise.

 

Aranymise az arad-gáji templomban

Sándor Tivadar lelkipásztor, az arad-gáji templom plébánosa pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából április 18-án, vasárnap 16 órakor hálaadó szentmisét mutat be a helyi templomban, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök.

 

Negyedik alkalommal szerveznek ételszentelést a pécskai római katolikus templomban húsvétvasárnap, a 10.30 órai ünnepi szentmisén. A Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület kezdeményezését 2017-ben tartotta meg először, amikor ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános a szentmise végén megszentelte a húsvéti eledeleket. Azóta évente sor került rá, kivéve tavaly, amikor a világjárvány okozta rendkívüli helyzet miatt elmaradt.

Szeretettel meghívnak minden kedves keresztényt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, vegyen részt a szentmisén és egy kosárkában hozzon magával a húsvéti asztalra szánt étkekből – szól az Egyesület felhívása.

 

A gyoroki plébánia nagyheti programja: nagycsütörtökön 18 órától Gyorokon, nagypénteken 12 órától Ópáloson, 15 órától Világoson, 18 órától Gyorokon kezdődik a szertartás. Nagyszombaton 14 órától Ópáloson, 17 órától Világoson, 20 órától Gyorokon kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap 10 órától Ópáloson, 11.30 órától Gyorokon, 15 órától Világoson ünnepi szentmise.

Húsvéthétfőn 10 órától Ópáloson, 11.30 órakor Gyorokon, 15 órakor Világoson kezdődik a szentmise.

 

Az Aradi Református Egyházmegyében elhunyt egykori főgondnokuk, Czinczér Attila életének 81. esztendejében, valamint az Egyházmegyei Tanács tagja, Faragó István életének 67. esztendejében. Vigasztalja az Úr a gyászoló családokat, gyülekezeteket. „Mert tudom, hogy az én megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll” Jób 19,25

 

Az arad-belvárosi református templomban húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet, a kettő között 15 órától a majláthfalvi református gyülekezetben is úrvacsorás istentisztelet kezdődik. Húsvéthétfőn az istentiszteletek hasonló időpontban kezdődnek. A gyülekezetben elhunyt Mészár József (64).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben ma 10, szombaton 18 órától istentisztelet, húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától istentisztelet kezdődik. Húsvét másodnapján 10 órától istentisztelet.

 

A kisperegi református egyházközségben a keresztség sákramentumában részesült Szellelki Zénó és Alexa Boróka leánya, Elena. Áldja meg az Úr a kisgyermeket, szüleit és keresztszüleit! Utolsó földi útjára kísérték gyülekezetük gondnokát, Faragó István testvérüket 66 esztendős korában. Az Úr vigasztaló

Szentlelke legyen a gyászoló és emlékező családdal, gyülekezettel.

 

A nagyzerindi református gyülekezeti teremben ma 10.30 órától istentisztelet, 19 órától bűnbánati alkalom, hasonló alkalom szombaton 19 órától. Vasárnap a templomban 10.30 órától ünnepi istentisztelet úrvacsorával, hétfőn az istentisztelet ugyancsak 10.30 órakor kezdődik.

 

A borosjenői református egyházközséghez tartozó Pankotán nagypénteki ünnepi istentisztelet 8.30 órakor, szombati bűnbánati istentisztelet 15 órától.

Húsvét 1. napján úrvacsorai istentisztelet 8.30 órától, húsvét 2. napján 8.30 órakor. Borosjenőn nagypénteki istentisztelet 9.45 órától, szombaton bűnbánati alkalom 16 órától. Húsvét 1. napján úrvacsorai istentisztelet 9.45, húsvét 2. napján 9.45 órától. Ágyán pénteken 11.30 órától nagypénteki ünnepi istentisztelet, ugyanaznap 18 órakor bűnbánati istentisztelet. Szombaton 18 órakor bűnbánati istentisztelet. Húsvét 1. napján 11.30 órakor úrvacsorás istentisztelet, húsvét 2. napján 11.30 órakor istentisztelet. Csermőn húsvét 1. napján 15 órakor úrvacsorás ünnepi istentisztelet.

 

A bélzerindi református gyülekezetben ma 13 órától nagypénteki istentisztelet, szombaton 18 órától bűnbánati istentisztelet. Vasárnap 13 órától úrvacsorás istentisztelet a templomban, ugyanott hétfőn 13 órától istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben húsvét I. napján 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartanak. Húsvéthétfőn az istentisztelet 10 órakor, a bibliaóra csütörtökön 18 órakor kezdődik. Naponta 10 órától áhítat követhető a gyülekezet Facebook-oldalán.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 11 órától nagypénteki istentisztelet; vasárnap 11 órától úrvacsorás húsvéti istentisztelet;

hétfőn 11 órától húsvét másodnapi istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 18 órától istentisztelet, húsvétvasárnap 10 órától Simonyifalván úrvacsorás ünnepi istentisztelet, hasonló alkalom ugyanaznap 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán. Húsvét II. napján Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órától istentisztelet.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben nagyszombaton 18 órától lesz a feltámadási szentmise. Húsvétvasárnap reggel 8 órakor ételszentelés,12 órától szentmise. Húsvéthétfőn szintén 12 órától lesz a szentmise. Valamennyi alkalom két nyelven (románul és magyarul) zajlik, a templomkertben.

 

A dévai római katolikus egyházközségben a Nagyboldogasszony ferences templomban nagypéntek reggel 7 órakor ünnepélyes imaórát tartanak, délután 16.15-kor keresztúti ájtatosságot és 17 órától nagypénteki szertartást. Nagyszombaton reggel 9 és este 19 óra között szentségimádás lesz a szentsírnál. Este 20 órától kezdődik a feltámadási szertartás és szentmise. A körmenet elmarad. A Szent Antal-plébániatemplomban nagypénteken délután 15 órától lesz keresztúti ájtatosság, 17 órától a nagypénteki szertartás. Nagyszombaton reggel 7 órától ünnepélyes imaóra, 8 és 16.30 óra között szentségimádás a szentsírnál, 20 órától kezdődik a feltámadási szertartás és szentmise. A körmenet elmarad. Húsvét első napján ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék mindkét templomban.

 

A dévai református egyházközségben nagypénteken  délelőtt 11 órától és délután 17 órától van istentisztelet. Utóbbi alkalmon úrvacsoraosztásra is sor kerül. Húsvétra legátust fogad a gyülekezet, az ünnepi alkalmakon Tóth Henrietta-Beatrix másodéves teológus szolgál.

 

A dél-nyugat erdélyi unitárius egyházközségben húsvét vasárnapján reggel 10 órától kezdődik az istentisztelet Déván, 12 órától Vajdahunyadon és amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, délután 16 órától Temesváron. 

 

A szászvárosi református egyházközségben nagypénteken, húsvét első és harmadnapján reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

A kudzsiri református egyházközségben húsvét első napján 13 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségben húsvét másodnapján délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben nagypénteken reggel 10 órától, nagyszombaton 17 órától, húsvét első-, másod- és harmadnapján reggel 10 órától lesz istentisztelet. Ünnep alkalmával legátust fogad a gyülekezet: Füleki Sándor, másodéves teológiai hallgató hirdet igét.

 

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban április 1-jén, csütörtökön 19 órai kezdettel nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádásra kerül sor. Április 13-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. Április 15-én, csütörtökön 20 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

A katolikus egyetemisták számára április 6-án, 20-án és 27-én (keddi napokon) 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Április 26-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Online megbeszélés az ifjúsági pasztoráció munkatársaival

Pál József Csaba megyéspüspök április 6-án, kedden 19 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen az Egyházmegyei Ifjúsági Központ munkatársaival, valamint az ifjúsági pasztorációban résztvevő fiatalokkal találkozik.

 

Életige találkozó

Április 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor online életige találkozót tartanak.

 

 

Világi felnőtt hívek képzése

Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Április 9-én, pénteken 18 órakor a háromévesre tervezett kurzussorozat második része kezdődik meg, továbbra is az internet segítségével, amelynek témaköre: Egyházi szolgálatok. Ezen belül az első előadás témája: A lelkipásztorok szerepe az Egyházban, meghívott előadó: Matieș Marin karánsebesi plébános. Április 16-án, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája a világiak szerepe az Egyházban. Előadók: Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és P. Iordache Gheorghe SVD segédlelkész.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu