Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 14., 16.35

Egyházaink hírei

2008. március 15., 12.00 Szombat
“Krisztus Jézus, mint Isten az Istennel való egyenlőséget

nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát,
és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát
és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”
(Fil. 2, 6–8)

Arad
Az arad-ségai katolikus templomban nagycsütörtökön 13.30 órakor román, 18 órakor magyar nyelvű szentmise az utolsó vacsora emlékére, az Oltáriszentség megalapításának ünnepén. 16.30 órakor Tornyán hasonló szertartás.
Nagypénteken 15 órától magyar, 18.30 órától román nyelvű nagypénteki szertartás Megváltónk halálának emlékére. Tornyán a szertartás 16.45 órakor kezdődik.
Nagyszombaton 11 órától az arad-ségai fiataloknak szentségimádást tartanak a Szentsírnál. Lehetőség nyílik a húsvéti gyónásra.
Az egyházközségben elhunyt Kiss Éva (48).
A Mosóczy-telepi katolikus templomban virágvasárnap 10.30 órától barkaszenteléssel, körmenettel egybekötött szentmise; 8.30-tól a Szilvástelepen hasonló szertartás. Nagycsütörtökön a Mosóczy-telepen 19 órától szentmise, 23 órától szentóra. Nagypénteken a Mosóczy-telepen 15, a Szilvástelepen 17 órakor kezdődik a szertartás. A helybeli plébános a belvárosi katolikus kápolnában bolgár nyelvű szertartást celebrál nagycsütörtökön 17, nagypénteken 18 órától.
Virágvasárnap Nagyiratoson 10, a hozzá tartozó Nagyvarjason 11.30, Kisvarjason 12.45 órakor kezdődik a barkaszenteléssel, körmenettel egybekötött szentmise. Nagycsütörtöki szentmise Nagyvarjason 17, Nagyiratoson 19 órai kezdettel. A nagypénteki szertartás Nagyiratoson 15, Nagyvarjason 17 órakor kezdődik.
A simonyifalvi katolikus templomban virágvasárnap 10 órakor kezdődik a barkaszenteléssel, passióval és körmenettel egybekötött szentmise. Nagycsütörtökön 18 órától szentmise, nagypénteken 15 órától gyászszertartás.
A kisjenői katolikus templomban csütörtökön és pénteken 18 órától lelki gyakorlatos szentmiséket tartottak.
Ma a 17 órai szentmise után, az Ifjúsági Házban 18 órától a református hívekkel közös, ünnepi műsor, majd szeretetvendégség lesz március 15-e alkalmából. Meghívott előadó dr. Köteles Lajos, a gyulai Tessedik Sámuel Főiskola vezérigazgatója.
Lippán virágvasárnap 10, a hozzá tartozó Temesfüvesen 12, Szépfalun 15 órától kezdődnek a szentmisék. Nagycsütörtökön 17 órától Neudorfon, 19 órától Lippán celebrálnak szentmisét. A nagypénteki szertartások Lippán 14, Temesfüvesen 16, Németremetén 17 órakor kezdődnek.
A pankotai katolikus templomban virágvasárnap 10.30, a hozzá tartozó Galsán 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Pankotán nagycsütörtökön 18 órától szentmise, nagypénteken a gyászszertartás 16 órakor kezdődik.
A szapáryligeti katolikus egyházközség hagyománya szerint minden évben a farsang végeztével a hívek háromnapos szentségimádást végeznek. Nagyböjtben a helybeli Rózsafüzér Társulat szervezésében minden pénteken és vasárnap 14 órától ájtatosságot végeznek magyar, német és szlovák nyelven. A templomkórus asszony tagjai a szentmiséken, halálesetkor a virrasztókban, illetve a temetéseken végzett énekükkel a káplánt segítik a szertartásokban.
Az arad-belvárosi református templomban virágvasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet, 17 órától istentisztelet. A jövő heti bűnbánati hét alkalmából az istentiszteletek naponta 17 órakor kezdődnek. Nagypénteken istentiszteletek 10, illetve 17 órától.
Elhunyt Tüsér Ilona (72).
A Mosóczy-telepi református templomban jövő héten bűnbánati istentiszteleteket tartanak naponta 18 órától.
Nagypénteken az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.
Az arad-gáji református templomban a virágvasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten megkeresztelik Kocsis Melindát. Nagypénteken istentisztelet 10 órakor.
Az ágyai református templomban virágvasárnap a 11 órai ünnepi istentisztelet alkalmával a helybeli iskolások Erdős Márta magyartanár és Kiss P. Anikó iskolaigazgató vezetésével előadják március 15-i, ünnepi műsorukat.
Nagypénteken az istentiszteletek 11 és 16 órakor kezdődnek.
A feketegyarmati református egyházközségben az elmúlt vasárnap megkeresztelték Ádám Róbert és Brigitta Benjámin nevű gyermekét. Virágvasárnap keresztelik Nagy József lelkipásztor és felesége, Hajnalka Máté nevű gyermekét.
A borossebesi református egyházközségben március 17-től bűnbánati hetet tartanak. Nagypénteken az imateremben 10.30 és 17 órakor kezdődnek az ünnepi istentiszteletek.
Bokszegen március 23-án vasárnap, húsvétkor katolikus mise lesz. Hétfőn, március 24-én 14 órától istentisztelet, úrvacsoraosztással. Ez utóbbit Balla Sándor borossebesi református lelkész tartja, de minden katolikus hívet is szeretettel vár.
Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus imateremben virágvasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik. Nagycsütörtökön istentisztelet 17 órától magyarul, nagypénteken 14 órától szlovákul, 18 órától a templomban magyar nyelvű zenés áhítat.
A simonyifalvi evangélikus-lutheránus szórványgyülekezetben virágvasárnap Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A simonyifalvi alkalom idején a parókián működik a vasárnapi iskola. Ugyanott, nagycsütörtökön 18, nagypénteken 10 órától, délután Apatelken lesz istentisztelet.
Az arad-belvárosi baptista gyülekezet virágvasárnapon Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásáról emlékezik meg. A délelőtti istentiszteleten a gyermekek szolgálatára is sor kerül, majd az esti összejövetelen, az ifjak alkalmi költeményei és a felnőtt kórus szolgálatai színesítik az ifjúsági műsort. Igét hirdet dr. Vass Gergely lelkipásztor.

Fehér
A marosújvári református egyházközségben ma 17 órától március 15-i emlékünnepélyt tartanak: istentisztelet után az iskola magyar tagozatának ünnepi műsora és a felnőtt kórus előadása tekinthető meg. Ezt követően a református parókián szeretetvendégségre várják a résztvevőket. Vasárnap a 11 órától kezdődő istentisztelet után 4 fiú és 1 lány tesz hitvallást a konfirmáció alkalmából.
A felenyedi református egyházközségben szombaton 15 órától március 15-i emlékünnepélyt tartanak. Az ünnepi műsor áhítattal kezdődik, Ki mit tud 1848-ról címmel vetélkedőt is tartanak. Az összejövetel a templom udvarán faültetéssel fejeződik be.
A magyarlapádi református egyházközségben vasárnap a 11 órától kezdődő istentiszteleten Tőkés László református püspök hirdet igét, majd 3 lány és 9 fiú tesz konfirmációi fogadalmat.
A miriszlói református egyházközségben elhunyt id. Deák György (84).
A gyulafehérvári református egyházközségben vasárnap a 11 órai istentisztelet után 2 fiú és 2 lány tesz hitvallást a konfirmáció alkalmából.
A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt Tellár Ágnes (80).

Hunyad
A dévai belvárosi római katolikus egyházközséghez tartozó Dobrán vasárnap Szent József-napi templombúcsúra kerül sor, melyen ifj. Szász János pusztakaláni plébános szolgál.
A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben a virágvasárnapi szentmisén barkaszentelésre kerül sor. A nagyheti szentmisék csütörtökön és nagypénteken délután 6-tól, nagyszombaton pedig este 9 órától kezdődnek.
A rákosdi református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet keretében emlékeznek március 15-re. Pénteken kísérték utolsó földi útjára Hegedüs Katalint (73), aki 30 évig volt a rákosdi iskola tanítónője.
A szászvárosi református egyházközséghez tartozó Lozsádon a vasárnapi istentisztelet alkalmával keresztelőre is sor kerül.
A szászvárosi római katolikus egyházközségben szombaton délután a szászsebesi ferences testvérek tartanak lelkigyakorlatot a gyermekotthon személyzetének.
A petrillai református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet keretében rövid március 15-i megemlékezésre kerül sor.
A petrozsényi római katolikus egyházközségben a virágvasárnapi szentmisén barkaszentelést tartanak. Szerdán búcsúztatták Nyemczoczki Károlyt (73).
A vulkáni református egyházközségben vasárnap 4 fiatal konfirmálására kerül sor.
A lupényi római katolikus egyházközségben szombaton kísérik utolsó földi útjára Skverne Pál Viktort (44).
A lupényi református egyházközségben vasárnap 5 ifjú konfirmál.
Krassó-Szörény
A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánián virágvasárnap, a kereszthegyi keresztutat a govondári testvérekkel együtt tartják. Indulás a plébániáról 15.15-kor.
Virágvasárnap 18.15-kor családok ünnepélyes találkozója Szt. József ünnepének alkalmával, a plébánia nagytermében. 
A Nagyhéten: hétfőn, kedden és szerdán – húsvéti Triduum, gyónási lehetőséggel. Minden esti szentmise keretében ft. Ciubotariu Simon (govondári plébános) fog elmélkedést tartani a templomban.
Nagycsütörtökön a szentmise, a lábmosás szertartásával, az Utolsó Vacsora emlékére 19 órakor kezdődik. Utána szentségimádás 22 óráig.
Nagypéntek az Úr Jézus Krisztus halálának napja. A szertartás 15 órakor kezdődik keresztúti ájtatossággal. Ezt követi az Ige Liturgiája, a Szentkereszt előtti hódolat és a Szentáldozás. Utána szentségimádás 22 óráig. A szertartás végével gyűjtés a Szentföld számára. Az adományokat a püspökségre továbbítják hálás köszönettel.
A kijáratnál lévő táblázatba írják be a nevüket, mikor szeretnének a szentségimádáson részt venni. Jó lenne, ha minden félóra betelne. Szívleljük meg Jézus panaszos szavait apostolaihoz: “Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?”
Nagyszombat estéjén a szertartás az udvaron kezdődik 20.30-kor, a tűz megszentelésével. Utána ünnepélyes bevonulás a templomba, majd szentmise, végezetül a feltámadási körmenet a városban, a templom melletti néhány utcán.
Virágvasárnaptól húsvét másodnapjáig a templomi gyűjtéseket a Szeminárium javára rendezik, kivétel a nagypénteki gyűjtés. Nagyobb adományokat az irodában lehet leadni.

Temes
A temesvári Szent György székesegyház nagyheti miserendje
Virágvasárnap, március 16-án délelőtt a székesegyházban egyetlen szentmisét celebrálnak. A szertartás 10 órakor a temesvári Püspökség udvarán barkaszenteléssel kezdődik. A résztvevők körmenetben indulnak a székesegyházba. A szentmisét celebrálja és barkát szentel nm. és ft. Roos Márton megyés püspök.
Az ünnepi szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) Máté evangéliuma szerint Bajkai Róbert, Ninaci János és Cădărean Ion előadásában. A székesegyház Exultate kórusa Karl Kempter C-dúr miséjét szólaltatja meg Bajkai Róbert karvezető irányításával.
Virágvasárnap délután 17.30 órai kezdettel a székesegyházban ünnepi vesperásra kerül sor a székeskáptalan részvételével.
A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint celebrálják a szentmiséket.
Nagycsütörtökön, március 20-án a székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.
A krizmaszentelési mise 10 órakor lesz, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a lelkipásztorok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olaj megszentelése. A liturgián a Gerhardinum Római Katolikus Líceum kórusa a Missa de Angelis című gregorián misét szólaltatja meg Tóth Flóra tanárnő vezetésével. Orgonán játszik Moldovan Denis tanuló.
Az Utolsó Vacsora emlékére 19 órakor celebrál szentmisét Roos Márton megyés püspök, amelynek keretében a hagyománynak megfelelően, Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor elvégzi a lábmosás szertartását. A liturgián az Orbis Factor című gregorián mise csendül fel a székesegyház Exultate kórusának előadásában. Karvezető Bajkai Róbert. A szentmisét 22 óráig tartó virrasztás követi.
Nagypénteken, március 21-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A székesegyházban a székeskáptalan tagjai 8 órai kezdettel közös imán (Laudes) vesznek részt.  A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartás 15 órakor kezdődik, majd 21 óráig szentségimádásra kerül sor a Szentsírnál. A szertartáson az Exultate kórus Josquin des Prčs: Qui velatus, Werner Alajos: Adoramus te Christe és G. M. Nanino: Es Stabat Mater című zeneművét adja elő Bajkai Róbert karvezető irányításával.
II. János Pál pápa kezdeményezésére virágvasárnap ünneplik az Ifjúság Világnapját. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a temesvári piarista templomban 16 órai kezdettel Jézus feltámadásának ünnepét előkészítő imára és elmélkedésre kerül sor.
Az ötvösdi római katolikus templomban ma, szombaton 11 órakor fogadalmi szentmisét mutatnak be Szent József tiszteletére, azt követően a templom udvarán lévő emlékműnél a gyermekek és fiatalok verses összeállítással tisztelegnek 1848–49 hősei előtt.
A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Hollinger Helene (84).
A nagyszentmiklósi római katolikus templomban virágvasárnap 10 órakor barkaszenteléssel kezdődik az ünnepélyes szentmise, amelyre a filiákból is érkeznek hívek.
A gátaljai római katolikus templomban március 18-án, kedden 16 órai kezdettel a hívek elvégezhetik a húsvéti szentgyónást.
A bakóvári római katolikus egyházközségben, Temesvukováron március 15-én, szombaton 14 órai kezdettel gyónási lehetőség. Március 16-án, virágvasárnap 9 órakor Bakóváron, 11.30 órakor Temesfalván, 13 órakor Ötvösdön, 14.30 órakor Végváron barkaszentelés és ünnepi szentmise.
A  nagycsanádi egyházközségben elhalálozott Vass Mária (54).
A lugosi református egyházközségben elhalálozott Sánta Imre (79).

Temesvár
A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Kollár Denist, Kollár Rault, Paradicza Bélát, Paradicza Irmát, Paradicza Sieglinde Erikát. Az egyházközségben elhalálozott Szani Terezia (81), Fodor Sándor (76), Karácsonyi Ilona (77).
Az újkissodai római katolikus templomban megkeresztelték Ccuclaros Ioana Cristinát.
Az egyházközségben elhalálozott Sebin János (82), Tuzson László (84).
A belvárosi református templomban vasárnap az istentisztelet keretében az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek. A nagyhéten minden délután 5 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletre kerül sor. Nagypénteken 10 órakor is lesz istentisztelet.
Megkeresztelték Bartus István Eduárdot, Elekes Mihályt.
Az Új Ezredév református templomban a nagyhéten mindennap 17 órakor bűnbánati istentisztelet, nagypénteken 10 órakor is lesz istentisztelet.
Az egyházközségben elhalálozott Csáki Eszter (87).
Az újkissodai református templomban a nagyhét minden napján 16 órától bűnbánati istentisztelet. Pénteken 10 órakor és 16 órakor lesz istentisztelet.
Az újmosnicai református templomban a nagyhéten, péntek kivételével, 18 órakor bűnbánati istentiszteletet tartanak. Pénteken 10 órakor lesz istentisztelet.
A vöröscsárdai református templomban a nagyhét minden napján 17 órakor lesz bűnbánati istentisztelet.
Az evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor Korodi Levente teológiai hallgató tart istentiszteletet. Nagypénteken 10 órakor istentisztelet német és magyar igehirdetéssel és úrvacsoraosztással.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu