Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. augusztus 13., 02.21

Isten még sohasem vesztett csatát!

2014. augusztus 22., 15.29 Péntek

Az öröktől fogva létező Isten műve a bennünket körülvevő csodálatos világmindenség. Teremtő szavára beindult az anyagok összerendeződése, majd alkotásának csúcspontjaként létrehozta az embert. Szemünk előtt még a titok fátyla borítja a választ a sokszor felmerülő kérdésre: hogyan léphetett fel a Teremtő Istennel szemben egy teremtmény, Lucifer? Az tény, hogy csak Isten kijelentett igéje számol be a teremtést követő tragédiáról, a bűnbeesésről. Azt is mondja, hogy a bűn örökletessé vált, és mint eredendő bűnt, minden ember földre születésével magával hozza. Ebben nincs kivétel. Mindaz, aki férfi akaratából jött e világra – Isten igéje úgy fogalmaz – „Mert miképpen egynek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” (Róm. 5, 19)

Isten már az Édenben kimondta a megmentés evangéliumát, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Figyelem, nem az asszony, aki maga is embertől született, és rá is vonatkozik az eredendő bűn! Isten a férfi kikapcsolásával küldte e földre a Megváltót, aki tiszta, bűntelen, mert az  Istennek szentelt áldozat mindig tökéletesen tiszta, ép kellett hogy legyen. Jézus az egyetlen, aki váltságul adhatta életét értünk, mivel ő az egyetlen ember, aki nem örökölt bűnt az első embertől, Ádámtól. Miért nem? Mert Jézus élete csoda útján át lett helyezve az égből egy Mária nevű szűz méhébe. Ahogy az angyal mondta Máriának: „…A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”  (Lukács 1, 35) Tekintettel arra, hogy a Messiás Jézus Krisztus vívta meg a győztes csatát a kereszten a Sátánnal, így utóbbi minden erővel az Ő személyének egyedüliségét kívánja háttérbe szorítani és egy sor hamis, téves dologgal megtömni az emberek fejét. Nagy tisztelet övezi Mária személyét, aki engedelmesen elfogadta az Istentől kapott gyönyörű megbízatást, de azokat nem, akik olyan tulajdonsággal ruházták fel őt, amely messze elkerüli a Biblia igazságait! Máté és Márk evangélista (kortárs szemtanúként) név szerint felsorolja Jézus négy öccsét: Jakabot, Józsét, Júdást és Simeont. Ezenkívül megemlítik, hogy Jézusnak még húgai is voltak. Ennek ellenére a lateráni zsinat egyházi dogmává emelte Mária örök szüzességének tanát. Elképesztő hazugság! Már az ősgyülekezet is folytonos támadások tűzében volt. A nagy megtévesztő viszont azt is észrevette, hogy ellenállással nem igazán tudja megtörni a Krisztus-hívők munkáját, úgy változtatott taktikáján, hogy mindenféle zavaros elmélettel hígította fel a tiszta evangéliumot. Gonosz tervet valósított meg Nagy Konstantin idején, amikor a császár megkeresztelkedvén, keresztényé lett, majd 313-ban kiadta híres milánói rendeletét, amellyel a birodalom valamennyi lakosának szabad vallásgyakorlást biztosított. Ezzel államvallás rangjára emelte az addig üldözött kereszténységet. Ebből viszont az a téves gyakorlat következett, hogy mindenki már a testi születés kapcsán kereszténnyé lett. Jézus Krisztus viszont egyértelműen kijelentette a Nikodémussal folytatott beszélgetésben, hogy aki nem születik újjá víztől és Szentlélektől, nem láthatja meg Isten országát. A kegyelmet tehát nem testi születés kapcsán lehet elnyerni, hanem csakis lelki újjászületést követő hitvalló döntés alapján.

Kedves nemzettársaim, az evangélium egyik legszomorúbb mondatát Jézus Krisztus fogalmazta meg a jeruzsálemi bevonulás alkalmával: „de Te nem akarád!” Istennek Jézus Krisztusban felkínált kegyelmét utasították vissza, és a tragédia rövidesen be is következett, amikor Titus hadai 70-ben földig rombolták Jeruzsálemet. A teremtő Istennel nem lehet hadakozni, Ő még sohasem vesztett csatát. Hol található olyan egyéni vagy nemzeti hatalom, aki, amely sikerrel harcolhatna a világmindenség alkotójával!? Izrael népének története világos példa előttünk. Amikor hűségesen kitartottak Isten törvényei mellett, mindig győztes csatát vívtak, akár hatalmas túlerővel szemben is. Mert Isten harcolt értük! Isten sohasem csapta be a hozzá hűséges népeket. Miért haragudna a Teremtő ok nélkül éppen mireánk? A mi népünk sem jelent kisebb értéket Isten szemében, mint a körülöttünk lakók. Ugyanazt az árat fizette értünk is. Ha tragédiánk gyökerét keressük, meg kell látnunk, hogy a magyar nép Istenhez való viszonyában van az alapvető hiba! Szomorú, hogy évszázadok óta népünk, vezetőivel az élen, Jézus Krisztus félreállításával pusztítja önmagát. Ez napjainkig tartó, több száz éves tragédiánknak okozója! Ha nem akarunk tudomást venni arról, hogy hátat fordítottunk annak, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, Isten ítélete marad rajtunk! Ameddig olyan elhunyt személyhez ragaszkodunk, aki nem hivatott arra, hogy Isten előtt képviseljen bennünket, addig hozzá intézett imáink sokasága hasztalan. Ezért tapasztaljuk évszázadok óta, hogy nincs „magyar feltámadás”! Csak egyedül Jézus vére folyt a kereszten, értünk, magyarokért is.

Obama elnököt a világ legerősebb emberének szokták nevezni, de számos egyéb erős katonai hatalom vezetőjét sorolhatnánk fel. Ezek közül senki, ismétlem, senki nem kíván és nem tud rajtunk segíteni. Történések sokasága bizonyítja. Az első világégés után, például, amikor már minden veszve volt, 1918-ban még mindig voltak olyan vakok, akik úgy tették fel a kérdést, hogy vajon Wilson elnök és az Antant hozzá mer-e nyúlni az ezeréves határokhoz? Döbbenetes sötétség! Hát persze, hogy hozzá mertek nyúlni, hiszen Isten engedte meg nekik, és Istent ki tudja megállítani, ha valamit eldönt? 

Drága magyar testvéreim, ha meg akarjuk nyerni az életet, népünk vallási és politikai vezetőivel együtt, gyökeres változás útjára kell lépnünk. A minden eltévelyedést magába foglaló „széles útról” – amelyen sokan járnak, akár egyházak is – rátérni arra a keskeny útra, amelyről Jézus Krisztus szólt. Csak így lehetünk Isten védelme alatt, hogy Ő harcoljon értünk, Aki még soha nem vesztett csatát!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu