Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 15.56

Lélekemelő gyászszertartás a belvárosi nagytemplomban

Írta: Balta János
2019. október 08., 17.42 Kedd / Arad

Október 6-án, vasárnap az arad-belvárosi római katolikus templomban 17.30 órakor kezdődött az aradi hős tábornokok emlékének szentelt gyászszertartás, amelyen a tábornokok csoportképe az oltár előtt volt elhelyezve. A szentleckéből nt. Jakab István evangélikus lutheránus lelkipásztor, nt. Czégé Imre református lelkész, és ft. Szabó Péter zimándújfalui római katolikus plébános olvastak fel.

Szentbeszédének elején Pál József Csaba temesvári római katolikus megyés püspök megelégedéssel nyugtázta a hősök tiszteletére egybegyűlt nagyszámú hívet, élen Magyarország Kormánya, illetve a hazai magyar politikai élet képviselőivel. „A különféle felekezetekhez tartozók ma mindannyian egyek vagyunk az emlékezésben és az imádkozásban. Mert 170 éve emlékezni akarunk azokra, akik a népünk szabadságáért küzdöttek, abban a végsőkig kitartottak, meggyőződéskürt az életüket áldozták. Ahogy Aulich Lajos tábornok megírta: Szolgáltam egész életemben és a halálomban is szolgálni fogok, mert a szeretett népem és hazám tudom, megérti ezt a szolgálatot!”

Mi is hittel akarunk emlékezni hőseinkre, hiszen a keresztény ember hittel tekint minden eseményre, legyen az egy történelmi vagy az életünknek a történése. Mert a hitszegő, árulónak számít. Az aradi hősök életét az emberi gonoszság oltotta ki és egy ideig a gonoszság uralkodott hazánkban. De csak egy ideig, mert a gonoszság fölött győzelmet aratott a megbékélés. A hitünk az, ami megmutatja, hogy minden körülmény között érdemes igaz hitben élni, még akkor is, ha az igaz hitünkért szenvednünk kell. Mert tudjuk, ha azt tesszük, amire Isten tanított, a végső győzelmet Ő fogja adni.

Életünk során sokszor előfordul, hogy hitünkért, meggyőződésünkért szenvednünk kell. Az aradi hősök a legnagyobb értékükről, az életükről is lemondtak, ezért ebben az értelemben, sokat tanulhatunk tőlük. A hitet nem azért kaptuk, hogy lemondjunk róla, hanem, hogy éljünk vele.

Szent II. János Pál pápa szavaival élve, a múltat nem, elfelejteni kell, hanem meg kell tanulni új szemmel, az új kezdeményezés szemével nézni azt. Csak úgy tudunk a szabadságnak örülni, ha a szívünkben ki tudunk engesztelődni a történelemmel, és másokat is erre segítünk. Ha ezt követjük, megéljük a belső szabadságot, ami erőt, energiát fog adni, hogy az utókornak ne a keserűséget, hanem az isteni segítséggel végzett munka gyümölcsét adjuk tovább.

„A mai evangéliumból kitűnik, hogy a tanítványok Jézustól is erős hitet kértek. Ha erős a hitünk, tudunk egységben élni, együtt dolgozni. A Jóisten a teremtéskor minden embernek szabadságot adott, ami a legnagyobb, a legcsodálatosabb ajándék. A hit nem csak arra tanít, hogy harcoljunk a szabadságunkért, hanem arra is, hogy a szabadságot biztosítsuk másoknak is, még akkor is, ha ez nekünk látszólag semmiféle előnyt nem jelent. Újra és újra meg kell tanulnunk a családban és a társadalomban is: a másik embernek szabad másnak lennie, lehet más gondolkodásmódja, más nyelve, felekezete, más kultúrája.

Most imádkozni gyűltünk össze, hittel akarunk imádkozni azokért, akik életüket adták népünkért, meggyőződésükért. Hittel imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, bizonyítva, hogy tudatában vagyunk annak, hogy Isten következetes, az általa megmutatott értékekre készülő életet megjutalmazza.

Imádságunkkal bizonyítjuk, hogy azt tesszük, amit Isten elvár tőlünk. Mert igazából csak akkor számíthatunk teljes hitben az Ő szentségére, ha amit Tőle kapunk, az a javunkra szolgál. Mert az Ő kezében van a jelenünk, de a jövőnk is, az Ő kezében van a remény és az örökkévalóság is, ámen!”

A könyörgés felolvasásában közreműködött Matekovits Mihály, Matekovits Mária, Back Mária, Kiss Anna és Fekete Károly.

Az ünnepélyes gyászszertartás végén p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök köszönetet mondott Pál József Csaba megyés püspöknek, a szívet-lelket melengető szentbeszédért, ft. és ns. Király Árpád marosi főesperesnek és nt. Módi József református esperesnek és a különböző felekezetű paptestvéreknek a részvételért. Név szerint Kelemen Hunor RMDSZ-szövetségi elnöknek, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, Brendus Réka főosztályvezetőnek, Zákonyi Botond nagykövetnek, Mile Lajos főkonzulnak, Kiss László ezredes, katonai attasénak, Csoma Botond és Faragó Péter parlamenti képviselőknek és Bognár Levente aradi alpolgármesternek a megtisztelő jelenlétért, minden résztvevőre isten áldását kérte.

A mintegy 25 különböző felekezetű pap és egyházi méltóság és a hívek nagy tömege részvételével megtartott lélekemelő gyászszertartás nemzeti imánk közös megszólaltatásával, magasztos hangulatban zárult. A szertartás ünnepélyességét emelte a Tankó László kántor-karnagy betanította templomkórus, illetve az előtérben szolgált Schola kórus énekei.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu