Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 06.23
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Megtévesztés vagy visszaigazodás?

2021. október 28., 16.34 Csütörtök / Arad

„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben...” (Efézus 4, 23.)

A Mindenható Örök Isten szeretett Fiát küldte e földre, hogy keresztáldozatával megmentse az embert a bűn okozta kárhozattól. Tanítói munkássága során elmondta, hogy minden szava, cselekedete a mennyei Atya akaratával összhangban történik: „Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek nem önmagamtól mondom: az Atya bennem lakozva viszi végbe az Ő cselekedeteit”! (János ev. 14, 10b.) Hallgatóit ugyanakkor óva intette a Sátán megtévesztő munkájától: „Embergyilkos volt kezdettől fogva... Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atyja”. (János 8, 44b.) Nos, ezek után képtelenség arra gondolni is, hogy az a Jézus, aki életét hajlandó volt értünk áldozni, egyetlen szavával is meg akart volna téveszteni bennünket. A Sátán viszont nem személyválogató, az egykori zsidó egyházi vezetőket is megtévesztette, hogy az Isten Fiát, Jézus személyét háttérbe szorítsák, saját népszerűségük, anyagi érdekeik miatt halálra ítéljék! Ezt tudva Pál apostol világosan szól arról, hogy a mennyei Atya, miután Jézust feltámasztotta a halálból, jobbjára ültette, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál! Majd így folytatja: „Sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak...”! (Efézus 1, 21.) Timóteust is figyelmezteti: „Őrizd meg a rád bízott kincset! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől”! (1 Tim. 6, 20.) A megtévesztés – sajnos – napjainkig tart!

Kedves nemzettársaim! Vizsgáljuk meg a Szentlélek ihlette Biblia alapján, hogy a reformátorok a megtévesztésben jeleskedtek, vagy munkájuk az Isten igéjéhez való visszaigazodást célozta meg. Jézus Krisztus isteni áldozata elégséges minden őszinte hívő ember üdvösségére. Sátáni megtévesztés, hogy a Megváltónak szüksége lenne külön „segítőre”, „társmegváltóra”... erről egyetlen szót sem találunk Isten igéjében! Egy nagyon fontos igazságot viszont, amit Jézus mondott, rögzíteni kell: „Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya”! (János ev. 12, 26.) Tehát, Istennek minden hűséges szolgáját, aki elvégezte a reá bízott munkát, a próféták, Mária, az apostolok... stb. – részünkről is a legnagyobb tiszteletet kell megkapják, de nem emelhetjük őket Jézus mellé isteni rangra! Ő maga, az Örökkévaló Atya egyszülött Fia! Ő, mint a kereszt győztese képvisel bennünket a mennyei Atya előtt, nincs szüksége „segítőkre”! Ennek alátámasztására idézem: „Egy az Isten, egy a közbenjáró az Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.“ (1 Tim. 2, 5.) Ezek után világos: Sola Scriptura – a Biblia – Istennek az egyedüli ihletett és hiteles szava, a keresztény tanítás egyetlen forrása. Minden más – sátáni sugalmazásra –, emberek által „kitalált” magyarázatról így szól az Ige: „Ha valaki hozzátesz… vagy elvesz e prófétai könyv igéiből az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából…” (Jelenések 22, 18.)

Ismeretes, hogy az Ige elmélyült tanulmányozása során az elő-reformátorok a 16. században már beindítottak egy vallási mozgalmat a katolikus egyház megújításának szándékával. A mélyre süllyedés olyan súlyossá vált, hogy a bűnbocsánatot pénzért árusították, ún. „bűnbocsátó cédulák eladásával”! Ezek után nem csoda, hogy Isten „megelégelte” a mérhetetlen süllyedést és Luther Márton 1517-es fellépésével beindult a szoros értelemben vett reformáció, azaz visszaigazodás Isten örök igéjéhez. Luther német bibliafordítása új lendületet adott a nemzeti, anyanyelvi bibliafordításoknak is. A Biblia így elérhetővé vált sok ember számára. A visszaigazodást erősítette a reformációnak Kálvin János nevéhez fűződő genfi irányzata, valamint a többi őszinte hívő ember fellépése. Sátán „tombolt” dühében és arra késztette az illetékeseket, hogy a sok jó szándékú hívő munkáját megtévesztésnek minősítsék és borzasztó kínzások mellett gályarabságra, máglyahalálra, kivégzésre ítéljék őket. A „számonkérés” nem marad el!

Kedves magyar testvéreim! Sátán leghatásosabb eszközei nem igazán az ateisták tudnak lenni, hanem azok, akik a „féligazság-félhazugság” eszköztárából válogatnak, és ez rosszabb, megtévesztőbb, mint a teljes hazugság! Többek között ezért jutott a keresztény világ ebbe a „lecsúszott” állapotba. Vannak, akik ma is ezt képviselik! Akik nincsenek „napi kapcsolatban Istennel”, nem ismerik a Biblia valós kijelentéseit megtéveszthetővé válnak. Jézus nem akarta becsapni az embereket, amikor kimondta: „Én vagyok az út, senki sem mehet az Atyához, csakis én általam”! (János 14, 6.) Minden kedves magyar nemzettársunk, aki ezt megérti, nyitva áll előtte a menny kapuja, nincs szükség „elhunyt szentek” közbenjáró segítségét kérni! Ha erre szükség lenne, Jézus szólt volna róla. Az örök élet Isten kegyelmi ajándéka, megfizetni nem lehet! Bár csak zengené minden magyar szív: „Jézusért élek egészen, Érte vagyok mindig készen, ez örökre boldogít!”

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu