Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2022. május 18., 00.12

Országos tanügyi paktum

2008. március 07., 12.37 Péntek

Tudatában vagyunk annak, hogy hosszú távon Románia nagy veszélynek van kitéve, mivel tanügyi és kutatási rendszere jelentős lemaradással küzd az Európai Unió azon tagállamainak szabványaihoz, gyakorlataihoz és eredményeihez képest, amelyekben a tudás a gazdasági, szociális és személyi fejlődés legfontosabb forrása,

Foglalkoztat az uniós országokhoz viszonyított lemaradás növekedésének lehetősége,

Aggódva amiatt, hogy a jövő generációi egyre kevésbbé lesznek versenyképesek a munkaerőpiacon, illetve képtelenek lesznek életüket az élethosszig tartó tanulás jegyében szervezni,

Meggyőződve arról, hogy határozott és koherens beavatkozás, a felelős intézmények folytonos, valós és fenntartott erőfeszítése hiányában a gazdasági fejlődés stagnálásának veszélye fenyeget, kívülről jövő innovációra leszünk utalva, és a demokrácia működése akadozni fog,

Összhangban Románia a Lisszaboni Stratégiákból adódó, a gazdasági versenyképesség növelésével kapcsolatos felelősségével,

Mi, a parlamenti politikai pártok, az alulírott szervezetek, intézmények képviselői felvállaljuk, hogy a jövőben az összes oktatást érintő tevékenységünkben szem előtt tartjuk a következő CÉLOKAT:

1. 2008-2013 között az oktatási intézmények és a tanügyi rendszer korszerűsítése, olymódon, hogy hat év alatt a romániai iskolarendszer európai és világszinten versenyképessé váljon. Elutasítjuk a szükségmegoldások, és elkötelezzük magunkat a tanügyi rendszer felelősségteljes modernizálása mellett; helyet biztosítva az egyéni kulcskompetenciák fejlődésének. Ezen kompetenciákat minden tanulmányi szinten és megismerési folyamat modern elvárásai szerint pontosan meg kell határozni.

A nemzeti alaptanterv módosítása alapos elemzés és szigorú fejlesztési stratégia szerint történjen.

2. 2008-2013 között a GDP minimum 6%-át fordítsák a tanügyre és 1%-át kutatásra, így biztosítva az oktatási és kutatási rendszer biztos középtávú és hosszútávú pénzügyi alapját. A szülőknek, tanulóknak és pedagógusoknak szavatoljuk, hogy a tanügyi intézkedések nem fognak évről-évre változni, hogy a tanügyi rendszer szintenként jól meghatározott teljesítménymutatók és eredmények, illetve tiszta és átlátható célok függvényében folyamatos finanszírozást nyer.

Garantáljuk a tanügy és a kutatás politikamentesítését, valamint az intézmények menedzsmentjének szakszerűsítését.

3. A korai oktatás közjóként való felfogása, 10 éves kötelező oktatás megvalósítása, valamint akadálymentes ingyenes oktatás a középiskola befejezéséig.
Csak ily módon tud Románia felzárkózni a tudásalapú társadalomhoz, sikeres generációk felkészítésére, akik részesülnek az egyetemeinken már bevezetett Bolognai Folyamat eredményeiben.

4. Átfogó decentralizáció – pénzügy, tanterv és humán erőforrás szintjén – a tanterv az egyéni fejlődés szempontjai, a munkaerőpiac elvárásai és a szubszidiaritás elve szerinti alkalmazása.

Ez biztosítja, hogy a szülők, az önkormányzatok és a civil szervezetek felelős partnerek legyenek a felnövekvő generációk nevelésében, azér, hogy az iskola a közösségi élat központjába kerüljön, és annak fejlődési igényeinek megfeleljen.

Garantáljuk a helyi közösség által támogatott oktatási intézmények autonómiáját, ha azok esélyegyenlőséget biztosítanak. Támogatjuk a minőségi oktatást, függetlenül a fenntartó tulajdonformától, legyen az állami vagy magán.

5. A finanszírozás követi a tanulót/óvodást” elve alkalmazása az egyetem előtti oktatásban, valamint a „többéves, ciklusonkénti, tanulási program és projekt finanszírozás” az egyetemi oktatásban.

Mivel a finanszírozás a tanulót követi, ezért a jó iskolák nagyobb keresletnek fognak örvendeni, a gyengébbek pedig átszervezésre/fejlődésre kényszerülnek. A projekteken, programokon és tanulmányi ciklusokon alapuló egyetemi finanszírozással megvalósul az egyetemek differenciálása. Referencia mutatók koherens és átlátható rendszerére támaszkodva létrejön az egyetemek rangsorolása: licenszet biztosító egyetemek, licenszet és mesteri fokozatot biztosító egyetemek és doktorátust, kutatást biztosító egyetemek.

6. Az oktatásban érvényes jogok és szabadságok minőségi oktatást biztosító chartájának elfogadása.

A román oktatásban nem csak a tanárok jogállását kell biztosítani, hanem a tanulókét és egyetemistákét is. Ez összefoglalja a tanulók, egyetemisták jogait és kötelességeit, valamint a szülőknek az oktatási rendszer partnereiként történő feladatvállalását és a pedagógusok tevékenységét.

7. Elsődleges oktatási irányvonalak meghatározása, a falusi és városi, valamint a különböző társadalmi kategóriákba tartozó állampolgárok közti különbségek áthidalására.

A szolidaritás elve megköveteli a nagyobb erőfeszítést ott, ahol a diszkrimináció peremre szorítaná vagy hátrányos helyzetbe kényszerítené egyes embertársainkat.

Függetlenül az etnikai hovatartozástól, a hátrányos helyzettől, születési helytől, anyagi javaktól, Románia tanulói/diákjai és egyetemistái számára biztosítani kell az esélyegyenlőséget az oktatásban. Az iskolának a jövőben is polgári egyenlőséget és esélyegyenlőséget kell teremtenie, és nem diszkriminációt illetve megkülönböztetést.

Ezt az elvet kell a helyi közösségekben alkalmazni, beleértve azokat is, ahol az oktatás a nemzeti kisebbségek nyelvén folyik.  A nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek számára sajátos módon tanítják a román nyelvet.

8. Az élethosszig tartó tanulás lesz az oktatási rendszer alapja, mely 2013-ig oly módon fog bővülni, hogy évente Románia aktív munkaerőinek 12 %-át ölelje fel.

Az erre vonatkozó törvények módosulni fognak. A pénzalapok azonos mértékben lesznek köz- és magánalapok, az adórendszert pedig úgy alakítják, hogy ösztönözze a magán és nagy-vállalatok befektetéseit az élethosszig történő oktatásban.

Az éltehosszig folyó oktatás tanterveinek bevezetése innovatív és vonzó változatokban történik, nyilvános felmérési, válogatási és díjazási rendszer alapján. 2013-ig elkészül a Képesítések Nemzeti Keretterve, amely kompatibilis lesz az európaival.

A paktum előírásai megkülönböztetés nélkül érvényesek a román nyelvű, a nemzeti kisebbségek nyelvén és a világnyelveken folyó oktatásban.

A paktum kezdeményezői kineveznek egy bizottságot, amely felvigyázza alkalmazását és évente bemutat a Parlamentben egy jelentést, a fenti célkitűzések megvalósításáról. A jelentést közvitára bocsájtják.

A nyolc célkitűzés alapján legfennebb 18 hónapon belül kidolgozzák az oktatási rendszerre vonatkozó  koherens és egységes stratégiát.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu