Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2022. december 10., 10.26

Papírtekerés

Írta: Pataki Zoltán, Chirmiciu András, · Irházi János
2009. július 13., 03.00 Hétfõ / Arad, Hunyad, Temes

Anyu­gat-eu­ró­pai or­szá­gok­hoz ké­pest Ro­má­niá­ban a vá­­rosi ke­rék­pár­út-há­ló­zat tel­je­sen is­me­ret­len fo­ga­lom, s ez alól ré­giónk sem ki­vé­tel. Pró­bál­ko­zá­sok, útszakaszok vannak, de önkormányzati szintű akarat és szándék nélkül a biciklisek még évtizedekig te­ker­hetnek az autók mellett és között. Mai ripor­tunk­ban utánanéztünk, hol, milyen remények vannak bi­cik­li­utakra.

Arad

Semmi, de az már elkészült

Akármilyen furcsának hang­zik is elsőre, de kerékpárutak tekintetében Aradon még a tervrajzon sem lehet tekerni a pedált, mert még ez sem ké­szült el.

– A városi ön­kor­mányzat elkülönített egy pénzösszeget a Maros partján végigfutó bi­cikliút terveire, vagyis ez majd biztosan elkészül – festett nem túl rózsás képet a Nyu­gati Jelennek Bognár Levente al­pol­gármester. – Hogy azon­ban mikor lesz pénz majd az út elkészítésére is, azt egyelőre nem tu­dom. Egy, az egész vá­rost behálózó kerékpárút terveinek költsége meg­haladja az egymillió eu­rót, de most erre nincs pénz a költ­ség­vetésben – tette hozzá.

Ezért aztán a vá­ros­ban, habár korábban minden pol­gár­mester ígért sok ki­lo­mé­ternyi utat a biciklizőknek, mára egyetlen centiméter sem készült el. És a jelek szerint jó néhány évig nem is fog, mert nincs hozzá politikai akarat a kor­mány­pártok részéről.

Az egyetlen remény az EBRD-hitelből fi­nan­szí­ro­zott 3-as villamosvonal fe­l­újítási munkálatainál csillant fel, ugyanis a tervekben itt szerepelt egy kerékpárút a Vlaicu negyedtől Újaradig. A munkát a Hegyalja tértől a Criºan utca irányába el is kezdték, elkülönítettek egy keskeny sávot, ezen felmarták az aszfaltot, majd újr­a­ön­töt­ték, elválasztó szegélyt is tettek, aztán abbamaradt az egész. Sőt, pár hónappal ké­sőbb felszedték a szegélyeket és az egész sávot eltüntették. Az ok: a közúti rendőrség biztonsági szempontból ve­szélyesnek ítélte, ezért az említett felújítás alkalmával sem lesz kerékpárút a bel­vá­rosban. Tény, a sáv nagyon keskeny volt, ráadásul mellette autók parkíroztak volna, ami­nek eredményeként néhányan biztos ráhajtottak volna a kerékpárosoknak fenntartott útra.

Kiutat jelenthet viszont az Arad és Gyula által, a Ha­tá­ro­kon Átnyúló Együtt­mű­kö­dési Program keretében be­nyúj­tott uniós pályázat, amely­ben a két testvérváros út­há­ló­zat- és közlekedésfejlesztésre kért pénzt. Arad 400 ezer eurót szeretne kapni, s ebből a pénzből állítólag a fej­lesz­té­se­ken kívül bicikli- és busz­sá­vokat is kialakítanának, de tervek készülnének a köz­le­ke­dés­szervezés korszerűsítésére is. Szintén Gyula “mentheti meg” Arad kerékpárútját, mert a magyar város is be­nyúj­tott egy uniós projektet tu­riz­musra, kerékpárút-fej­lesz­tésre, s ennek egyik eleme az Aradig érő bicikliút len­ne.

A vidéki városok közül egyedül Pécska áll jobban ebből a szem­pontból, ott a főutca mellett már létezik bur­ko­la­tk­ö­vekből kirakott út, s ezt a tervek szerint vé­gig­viszik az or­szá­g­­útig. Antal Péter polgármester azt is elmondta, hogy más utcákba is terveznek kerékpárutakat, hisz Pécskán nagyok a tá­vol­ságok, sokan hasz­­nál­ják a két­ke­re­k­űt. A többi vá­rosban, mint például Lippán vagy Bo­ros­jenőben csak terv szint­jén be­szél­nek kerékpárútról.

Az már biztos, hogy az elkövetkező öt év­ben Arad­nak nem lesz el­ké­szült ke­rék­pár­útja, pedig a 2002-ben a városi ta­nács­ban meg­sza­vazott Stra­té­giai Terv­ben szerepel: 2010-ben a ke­rü­letekben új par­kok lesz­nek, amelyeket kerékpárutak köt­nek össze. Addig is, amíg elkészülnek az első ki­lo­mé­terek, a kerékpárosok naponta életveszélyben vannak, kény­telenek autók között szla­lo­mozni.


Temes

Civil nyomásra

Évek óta ígérték, de szinte semmi sem történt a ke­rék­párút-hálózat kiépítése te­rü­letén Temesváron, illetve a megyében. Idén, elsősorban a civil társadalom nyomására – Zöld utat a kerékpárosoknak mozgalom – úgy tűnik, meg­tört a jég: a néhány utca­hossznyi kerékpárút mellett a temesvári sugárutak mentén is megjelentek a kerékpárutak – igaz, csak a járdákon, fel­fes­tett kerékpár-sávok for­má­já­ban. Ez is előrelépés, hiszen eddig is csak a járdán volt biztonságban a kerékpárosok élete, de a rend túlbuzgó őrei bármikor megbüntethették őket közlekedési szabálysértés miatt.

A meglévő kerékpárutakat parkolónak használják

“Az első szakaszban fel­fest­jük a kerékpárutakat a város sugárútjain – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Culiþã Chiº, a városháza közlekedési osz­tály­ve­zetője –, már elkészültek a kerékpárutak a járdákra felfestett 90 cm széles sávok formájában a Take Ionescu sugárút és a Lippai út mind­két oldalán, az Aradi úton, a Cluj és az Arieº utcákban, a Dragalina sugárúton és a V. Pârvan körúton. Hoz­zá­fog­tunk kerékpárút létesítéséhez a Brâncoveanu úton és a V. Babeº úton, de tervben van a Torontáli út, a Sági út, a Cloºca utca és a Cãlimãneºti utca (utóbbi a város leg­hosszabb utcája) mellett is a kerékpárutak kiépítése. Ahol útburkolat-felújítást végzünk, mindenütt felfestjük a ke­rék­pá­ru­takat is. Az útke­resz­te­ző­dé­sekben, illetve a gya­log­át­ke­lők mellett még nem festettük fel a kerékpár-átjárókat, mert először hozzá szeretnénk szok­tatni a közlekedés résztvevőit a kerékpárutakhoz, ezeket a jövő évtől fogjuk felfesteni, külön stoplámpákat is fel­szerelünk a kerék­pá­ro­sok­nak.”

A Közösségi Rendőrséghez már számos bejelentés ér­kezett, hogy a frissen felfestett kerékpárutakat parkolónak használják egyes au­tó­tulaj­do­nosok. A hét elején a rendőrök a tettek mezejére léptek: öt autót szállítottak el, amelyeket tulajdonosaik a Lippai út melletti kerékpárutakon “felej­tettek”. A kerékpárutakon való parkolás egyébként 600-1200 lej közötti összegre bün­tet­he­tő (jogi személyek esetében 1500-2000 lej).

Temes megye országútjai mellett még egyáltalán nem épült ki kerékpárút-hálózat. Létezik egy jóváhagyott PHARE–CBC-pályázat, amely a kerékpáros turizmus fej­lesz­té­sét segítené elő a román–magyar határövezetben, Nagy­csanád térségében. Jana Lav­rits megyei szóvivő szerint idén szeptemberre elkészül a megvalósíthatósági ta­nul­mány, és csak ezután pályáz­zák meg az uniós támogatást, román–magyar határ menti együttműködés keretében, a csanádi  kerékpárút meg­épí­té­sére.

Zsombolya a kerékpárutak szempontjából is jobban áll a Temes megyei átlagnál. “El­kez­dő­dött a két kilométer hosszú kerékpárút megé­pítése az 59C országút mel­lett – tudtuk meg Kaba Gábor zsombolyai polgár­mestertől –, amely Zsom­bolyát Nagy­szent­miklóssal köti össze. Létezik ugyan­akkor egy elfo­ga­dott pá­lyázat, amelyből 10 km ke­rékpárutat építünk a város te­rületén”.

Pataki Zoltán


Hunyad

Kisebb bajuk is nagyobb

Jóllehet a civilizált or­szá­gok­ban egyre több speciális bicikliút létesül, s a divat Romániába is eljött, Hunyad megye városaiban ilyesmi még fehér holló számba megy.

A megyeszékhelyen van ugyan néhány utca a vá­ros­központban, ahol kialakítottak speciális biciklisávot (össze­sen kevesebb, mint egy ki­lo­métert), az igazi nagy fejlesztés azonban csupán terv szintjén maradt. Az elképzelés az lett volna, hogy a város keleti végénél lévő gép­ko­csi­szer­viztől a központba vezető kb. két és fél kilométeres utcán létesítsenek kerékpárutat. Erre sem pénz, sem természeti adottságok nincsenek, szem­lé­l­tette a helyzetet Camelia Ciobotea, az önkormányzat szóvivője. A járda ugyanis túl keskeny ahhoz, hogy bi­cik­li­sávot lehessen kihasítani belőle. Mégsem ez a leg­na­gyobb gond, hanem a pénz hiánya. Amennyiben a csőd szélén álló dévai ön­kor­mány­zat találna pénzt, a hely prob­lé­máját talán meg lehetne ol­dani. Legalábbis az említett útvonalon.

Másutt jóval bonyolultabb a helyzet, miután az utóbbi két évben az önkormányzat szé­les­ körű parkoló-létesítési akciót hajtott végre. Mely során az egykori széles jár­dá­kat több mint felével szű­kí­tették, az így nyert te­rületen pedig parkolót lé­te­sítettek.

A szomszédos Vaj­da­hu­nya­don is ez lenne az elképzelés: a Dacia és a Traian su­gá­r­uta­kon, azaz a kohászváros két fő ütőerének felújításánál a dé­vai­hoz hasonló par­ko­ló­he­lye­ket alakítanának ki, s egyúttal bicikliutat is. Noha a szé­les kö­rű felújítást az idei évre tervezték, Vajdahunyadon sincs rá pénz, legalábbis az önkormányzat saját költ­ség­vetésében, ismertette a hely­ze­tet Puiu Radu, a pol­gár­mes­ter személyes tanácsosa. Ame­ny­nyiben a központi költ­ség­ve­tés­ből, vagy EU-s pályázatból szereznek pénzt, parkolók melletti bicikliút is lesz. A kérdés azonban ott is aligha számít prioritásnak, még ha a kohászvárosban egyelőre sem­milyen bicikliút sem létezik.

Hasonló a helyzet Pet­ro­zsé­ny­ban. Csakhogy a Zsil völgye “fővárosában” nem is nagyon szövögetnek gran­dió­zus terveket. Jelenleg bicikliút nincs, s az idei költ­ség­ve­tés­ben nem kü­lö­ní­tettek el rá pénzt, hang­súlyozta Wer­sánsz­ki Eduárd, a pol­gár­mes­ter ta­nács­adó­ja.

Chirmiciu András

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu